1. Anasayfa
 2. Mühendislik

İngilizce-Türkçe Teknik Terimler Sözlüğü


0

Teknik ingilizce konusunda yardımcı olmasını umduğumuz sözlük ile karşınızdayız. ingilizce-türkçe sözlük aşağıdaki gibidir.

ABKANTPRESSE (ALM)-PRESS BRAKE abkant pres, bükme presi
ABNORMAL LEVEL tehlikeli seviye
ABNORMAL anormal, normal olmayan
ABRASION aşınma, aşındırma
ABRASION RESISTING STEEL aşınmaya dayanıklı çelik
ABSOLUTE FREQUENCY mutlak frekans, sıklık
ABSOLUTE HUMIDITY mutlak nem
ABSOLUTE HUMIDITY mutlak nem
ABSOLUTE TEMPERATURE mutlak sıcaklık
ABSORBENT emici
ABSORBER, SHOCK amortisör
ABSORPTION emme, mas etme
ACCELERATE hızlandırma, ivme kazandırma
ACCELERATED TEST hızlandırılmış deney
ACCEPTABILITY CONSTANT (K) kabul edilebilirlik sabiti
ACCEPTANCE INSPECTION kabul muayenesi
ACCEPTANCE PROCEDURE kabul yöntemi
ACCEPTANCE SAMPLING kabul örneklemesi
ACCEPTANCE SPECIFICATION kabul şartnamesi
ACCESS giriş, geçit
ACCESSORY yardımcı parça, teferruat, aksesuar
ACCIDENT kaza
ACCOMMODATE yerleştirmek, birbirine uydurmak
ACCUMULATE toplanmak, birikmek
ACCUMULATOR akümülatör, batarya, biriktirici
ACCURACY hassasiyet, doruluk
ACCURACY OF THE MEAN ortalamanın doruluu
ACETYLENE WELDING asetilen kaynaı
ACIDITY asidlik
ACID BESSEMER CONVERTER asit bessemer konvertörü
ACID BRITTLENESS asitle temizlenmiş çelik çubuk tam yıkanmadan souk çekme yapılırsa yüzeydeki serbest hidrojen kırılma yapar.
ACID CLEANING asitle temizlemek
ACID LINING asid tula ile astarlama
ACID SINTER asidik sinter
ACID SLAG asidik curuf
ACRYLONITRILE AND BUTADIEN RUBBER lastik
ACTION LIMITS çalışma sınırları
ACTIVATING başlatıcı
ACTIVE etkin, aktif, eylemli
ACTIVE REPAIR TIME gerçek onarım zamanı
ACTIVITY faaliyet, etkinlik
ACTIVITY COEFFICIENT aktivite kat sayısı
ACTUATE harekete geçirmek, işlemek
tahrik etmek
ACTUATOR harekete geçiren
ADAPTER uydurucu, uyarlayıcı, dönüştürücü, adaptör
ADDENDUM diş başı yükseklii
ADDITION katkı, ilave
ADDITION AGENTS, ADDITION
MATERIALS, ADDITIVES
katkı maddeleri
ADDITIVE BINS katkı maddesi siloları, bunkerleri
ADHERE yapışmak, balanmak
ADHESION yapışma, yapışkanlık
ADJACENT bitişik
ADJUST ayarlamak
ADJUSTABLE ayarlanabilir
ADJUSTING NUT ayar somunu
ADJUSTING SCREW ayar vidası
ADJUSTMENT ayar
ADMINISTRATIVE TIME karar zamanı
ADSORBENT yüzey tutan
ADVANCE ilerleme, avans
AERATE havalandırma
AEROMETER gaz younluunu ölçer, gaz younluk ölçüleri
AFLOAT yüzen, yüzmekte, havada
AFTER sonra
AFTER BLOW oksijen üflemesi sonrası
AGENT ilave edilen madde, katkı maddesi
AGE HARDENING yaşlandırma sertleşmesi
AGGLOMERATING PLANT topraklama tesisi
AGGREGATE toptan, küme, topak
AGGREGATE MATERIAL kum, çakıl
AGITATE çalkalamak, karıştırmak
AGITATOR karıştırıcı, çalkalayıcı
AIR hava, havalandırma
AIR BLAST hava püskürtme
AIR BLAST CIRCUIT BREAKER havalı devre kesici
AIR BOTTLE basınçlı hava kabı
AIR BRAKE hava freni
AIR CHAMBER hava hücresi
AIR CHISEL hava ile çalışan keski
AIR CLEANER hava filitresi
AIR CLEANING hava temizleme
AIR COMPRESSOR hava kompresörü
AIR CONDITIONING havanın ıslahı, şartlarını düzenleme
AIR COOLED hava ile soutulmuş
AIR COOLING hava ile soutma
AIR DRIVEN hava ile çalışan
AIR FILTER hava filitresi
AIR FLOW hava akımı
AIR GAP hava aralıı
AIR HAMMER hava çekici
AIR HARDENING havada sertleştirme
AIR HEATER hava ısıtıcısı
AIR INTAKE hava girişi
AIR NEEDED FOR COMBUSTION yanma için gerekli hava
AIR OPERATED hava kumandalı, pnömatik
AIR POLLUTION hava kirlenmesi
AIR TIGHT hava geçirmez
AIR VENT havalandırma delii
ALARM uyarı
ALIGN ayar etmek, hizalamak
ALIGNMENT ayar, hizalandırma, sıralama, sıra dizi
ALKALINE alkali (Kim)
ALL bütün, tüm, tamamen
ALLOWANCE tolerans, müsaade, tahsisat
ALLOY alaşım
ALLOYING ELEMENT alaşım elemanı
ALLOY SCRAP alaşımlı çelik hurdası
ALL IRON tamamen demirden
ALL OVER her tarafì
ALPHA IRON demir-karbon diyagramìnda faz
ALTERNATE deişken, alternatif
ALTERNATE CURRENT alternatif akım
ALTERNATE ROLL dönüşümlü hadde
ALTERNATOR alternatör, generatör
AMBIENT ortam, çevre, dolaşan
AMBIENT AIR çevre havası
AMERICAN INSTITUTE OF STELL
CONSTRUCTION
Amerikan Çelik Konstrüksiyon Enstitüsü
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING
AND MATERIAL
Amerikan Makine Mühendisleri Kurumu
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL
ENGINEERS
Amerikan Milli Standardlar Enstitüsü
AMERICAN WELDING SOCIETY Amerikan Test ve Malzeme Kurumu
AMMONIA amonyak (KIM)
AMPERE amper, elektrik akım kuvvet birimi
AMPERMETER akım ölçer, ampermetre
AMPLITUDE genlik, açıklık, sıa
ANALOGY kıyaslama
ANALYSIS analiz, tahlil
ANCHOR BOLT ankraj civatası, balama civatası
ANCILARY yardımcı
ANCILLARY EQUIPMENT yardımcı techizat
ANGLE köşebent
ANGLE EQUALLEG eşitkenar köşebent
ANGLE OF BITE kapma açısı
ANGLE UNEQALLEG çeşitkenar köşebent
ANGLE VALVE klapeli valf (açìlì)
ANION UNITS anyon üniteleri
ANNEAL tavlamak, gerilim gidermek
ANNEALING FURNACE tav fırını
ANNUAL yıllık
ANODE anod (KIM)
ANVIL örs
APART aralıklı
APERTURE açıklık, delik, pencere
APPARATUS cihaz, aygıt, donanım
APPLIANCE alet, cihaz, tertibat, avadanlık
APPLICATION uygulama, müracaat, başvuru
APPLICATION FORM müracaat formu
APPLY tatbik etmek, müracaat etmek, başvurmak
APPRAISAL COST deerlendirme maliyeti
APPROACH yaklaşma, yanaştıìrma, yaklaşım
APPROACH TABLE yanaştırma masası, girişten önceki role yolu
APPROACH TABLE yanaştırma masası, giriş masası
APPROVE tastik etmek, tasvip etmek, onaylamak
APPROXIMATELY yaklaşık
APPROXIMATE METHOD yaklaşık yöntem
ARBOR Mil, malafa
ARCH kemer, kavis
ARCH STONE kemer, kilit taşı
ARC HEATING elektrikli ark ile ısıtma
ARC WELDING elektrik ark kaynaı
AREA saha, alan
ARITHMETICAL MEAN aritmetik ortalama
ARM kol, dal, mil-silah
ARMATURE armatür, bobin endüvisi
ARMOR PLATE zırh levhası
ARRANGE sisteme sokmak, tanzim etmek, düzenlemek
ARRANGEMENT düzenleme
ASCENSION PIPE kok fabrikalarìndan yükselen boru
ASH kül
ASH PIT kül çukuru
ASSEL MILL et kalınlıı fazla ve büyük çaplı dikişsiz boru imalinde kullanılan üçlü özel boru haddesi
ASSEMBLY takım, tertibat, montaj, donanım, komple
ASSEMBLY CABLE kablo takımı
ASSEMBLY DRAWING montaj resmi, komple parça resmi
ASSEMBLY DRIVE tahrik donanımı
ASSEMBLY LINE montaj hattı
ASSEMBLY OF PARTS parçaların montajı
ASSESSED MEAN LIFE deerlendirilen ortalama ömür
ASSESSED RELIABILITY deerlendirilmiş güvenirlik
ASSIGNABLE CAUSE deerlendirilen sebeb
ASYNCHRONOUS asenkron
ASYNCHRONOUS MOTOR asenkron motor
ATOMIZER püskürtücü zerrelere ayırıcı
ATTACH balamak, zapt etmek, tesbit etmek
ATTACHMENT ba, alaka, ek ilave
ATTACH COLLAR tesbit bilezii
ATTACH FLANGE tesbit flanşı
ATTACH RAIL tesbit sürgüsü
ATTENTION TIME gözleme süresi
AUGER burgu
AUSTEMPERING kurşun veya tuz banyosunda çelie aralıklı su vererek iç gerilimsi beynit yapının elde edilmesi.
AUSTENITE demir-karbon denge diyagramında A1 ve Acm üzerindeki faz yapısı
AUTO-SWITCH otomatik şalter
AUTOMATIC otomatik
AUTOMATIC CONTROL özdenetim, otomatik kontrol
AUTOMATION otomasyon
AUTOMOBILE otomobil
AUTONOMY otonom idare, baımsız yönetim
AUTO STOP otomatik duruş
AUXILIARY yardımcı, tali
AUXILIARY EQUIPMENT yardımcı tesis, yardımcı techizat
AVERAGE ortalama
AVERAGE CURRENT ortalama akım
AVERAGE OUTGOING QUALITY (AOQ) ortalama çıkış kalitesi
AVERAGE QUALITY PROTECTION ortalama kalite koruması
AVERAGE SAMPLE NUMBER (A.S.N) ortalama numune sayısı
AVERAGE TOTAL INSPECTION (ATI) ortalama toplam muayene
AVERRAGE LOAD ortalama yük
AVOGADRO’S LAW avagadro kanunu
AWARUITE tabiatta bulunan bir alaşım FeNi2
AXIAL eksenel
AXIS eksen
AXLE aks, eksen
AXLE ARM dingil başı
AXLE DRIVING tahrik dingili
AXLE FORKED çatal dingili
AXLE FRONT ön dingili
AXLE LATCH dingil tesbit mandalı
AXLE NUT dingil başı somunu
AXLE OIL BOX poyra, dingil kovanı
AXLE REAR arka dingil
AXLE SHAFT aks mili
AXLE SLING amortisör askısı
AXLE STEERING ana dingil
B.O.F. PLANT bazìk oksìjen konvertorlu celìkhane
BABBIT METAL Kaymalì yatak yapmakta kullanìlan bakìr,antìmon kursun, cinko ve kalay karìsìmì
BACILLARY STRUCTURE elyaflì doku
BACK gerì, arka taraf, destek vermek
BACKING SAND dolgu kumu
BACKLASH bosluk, aralìk, dìs boşluu
BACK E.M.F karsì elektromotor kuvvetì
BACK NUT kontra somun
BACK PULL SPRING geri çekme yayı
BACK ROLL destek merdanesì
BACK TABLE çıkış masası
BACK UP destek, takvìye
BACK UP ROLL destek merdanesì
BACK UP ROLL destek merdanesi
BACK WALL arka duvar
BAFFLE TOWER yüksek fırın gaz temìzlemede ozel kule
BAG torba, çuval
BAG FILTER torba fìlìtre (toz tutucu)
BAINITE orta hızda soutulmus çelik yapısı (yada soumuş)
BAKE kurutma, fırında pişirme
BAKELITE bakalìt
BAKING pìsìrme
BALANCE balans, dengelemek
BALANCE PIPE basìnc dengeleme borusu
BALANCE SHEET bìlanco (muhasebe)
BALL top, mìsket, bìlya, rulman, kure
BALLAST kıìrma tas, balast
BALLING bìlya gìbì yapma, topraklastıìrma
BALLING MILL topraklama tamburu
BALL BEARING rulmanlì yatak
BALL BEARING bìlyalì yatak
BALL MILL bìlyalì degìrmen
BALL ROLLING MILL bìlya haddeleme tezgahı
BALL VALVE kuresel valf
BAND şerit, şerit çelìkler, ambalaj, şeriti
BANDAGE sargì, kuruyucu cember, bandaj
BANKING THE FURNACE fìrìnìn kìsa bir muddet durdurulmasì (YF)
BANKS koltuklar
BAR çubuk, bara
BARB dìken, kanca, oltu ucu
BARBED WIRE dìkenlì tel
BARFING bìr nevì menevìsleme metodu (saclarìn yuzeyì kìzgìn
buharda tavlanìyor:)
BARREL fıçı
BAR CHART DIAGRAM çubuk diagram
BASCULE baskul, terazì
BASE kaìde, temel, dìp, esas, taban, baz
BASIC esas, temel, bazìk
BASICITY bazìklìk
BASICITY RATE bazìklìk oranì
BASIC SIZE anma büyüklüü
BATCH part, kume, yıın, grup
BATH banyo
BATTER hafìf meyìl
BATTERY batarya, bir sıradaki fırınlar (KOK F), akumalator (EL),
BATTERY LIMIT çalışma sahası sınırı
BATTER PILE meyìllì kazık
BAUXITE boksìt
BAY hol, ìkì dìkme arasì
BEADING TEST hafìf yassì malzemelerìn galvanìz v.s ìle kaplì ìken
ìntìbak ve ìrtìbat deneyì.
BEAM profìl, kìrìs, putrel, huzme kol
BEAMERIAL radyofar antenì
BEAM AND POISE (LEVER) MACHINE cekme deneyìnde kullanìlan bìr cìhaz
BEAM BLANK profìl ìcìn yarmalì ozel blum
BEAM POWER TUBE elektron sualì lamba, tub
BEARING yatak, mesnet
BEARING CHOCKE yatak destei, yatak kasası
BEARING ROLL merdane yataı
BED yatak
BEDDING alìstìrma, yerlestìrme, destek, rodaj
BEDDING PLANT cevher stok ve karìstìrma yerì (MAD)
BED PLATE taban plakasì
BEGINNING OF STRESS gerìlme baslangìcì
BELL kulah, can (YF), zìl
BELLESS cansìz (YF)
BELLOW koruk
BELL AND SPIGOT bìr tur boru baglantìsì
BELL FURNACE can tìpì fìrìn (sac, bobìn tavì ìcìn ozel fìrìn)
BELOW altıìnda
BELT kayış, konveyor bandı
BELT CHARGING SYSTEM bandlıì şarj sìstemì
BELT CONVEYOR bandlı konveyor
BELT WEIGHER bant kantarı
BENCH sıra, raf
BENCH LIFE döküm kumu kullanım emri
BEND emek, eilmek, bükmek
BENTONITE kose, dìrsek
BENZENE benzol
BENZINE benzìn
BETWEEN arasında
BETWEEN GUIDE ara yolluk
BEVELED END pahlì (konìk) uc
BEVEL mahrutì , sìv, konìk
BEVEL GEAR konìk dìslì
BEVEL GEAR konik dişli
BIAS yan
BID teklìf verme, fìyat verme, pey surme
BIDDING FILE ihale dosyasi
BIG-END-DOWN MOLD tabanı genìs konìk ìngot kalıbı
BIG-END-UP MOLD tabanı dar konìk ìngot kalıbı
BILLET kutuk
BILL OF MATERIAL malzeme lìstesì
BIN bunker, kömür ambarı, depo, sìlo
BINDER balayıcı
BINDING takvìye cemberì, baglama, vìdayì salma
BINDING JOINT tel conta
BINDING JUMPER iki hat arasındaki kısa devre balantısı
BINDING POST kablo baglantì ucu
BINDING WIRE baglantı telì
BINOMINIAL DISTRIBUTION bìnom daılımı, bìnomìnal daılım
BITE kapma, kavrama
BITE ANGLE kapma acısı (haddelemede)
BLACK sìyah
BLACK BODY radyasyon enerjìsìnì yansìtmayìp tamamen absorbe eden sey, cìsìm, kara kìtle
BLADE bìcak agzì, kanat, kanatcìk
BLAST fırına verìlen tazyìklì hava,üflemek (YF)
BLASTERING matlaştırma
BLAST FURNACE yüksek fırın
BLAST FURNACE AIR yüksek fırın havası
BLAST FURNACE CEMENT yüksek fırın curuf çimentosu
BLAST FURNACE GAS yüksek fırın gazı
BLEDING harmanlama, karıştırma
BLEEDER (BLEEDER VALVE) Yüksek fırının üsütndeki  gaz emnìyet valfì (gaz basıncının artışı ìle otomatìk olarak acìlìyor)
BLEEDING ingot kusuru, gaz basıncıyla sıvı çeliin dış kabuu çatlaması
BLEEDING YARD harmanlama sahası
BLEMISH özür
BLEMISHED UNIT özürlü bìrìm
BLEND harmanlamak, karıştırmak
BLENDER harmanlayıcı, karıştırıcı
BLIND RISER kor cıkıcı kor besleyìcì
BLINKER sìnyal
BLOAT genlesme şişme
BLOCK kapamak, engellemek
BLOCKER tutucu,sıkıcı
BLOCKER ROLL sıkma merdanesì
BLOCKER ROLL sıkma merdanesi
BLOOM blum, dìkdortgen kesìtlì kutuk
BLOOMERY hadde, demìrcì ocagì
BLOOMING MILL blum haddehanesì
BLOOM SHEAR blum makasì
BLOW uflemek, ufleme
BLOW-OUT fırının uzun bìr müddet ìcìn durdurulmasì (YF)
BLOWER koruk, vantìlator
BLOWHOLE gözenek, göz boşlugu, ìngot sogurken ìçinde veya yüzünde gazların genìslemesì sonunda hasıl olan delìkler
BLOW COCK bosaltma muslugu
BLOW LAMP kaynak lambası
BLOW PIPE tuyer basì ìle asìl tuyler arasìndakì ufkì, demìrden hava
borusu, ufleme borusu (YF)
BODY gövde
BOGIE bugì, uzerìnde ìngot dokulen veya tunel fìrìnlarìnda arabalar
BOIL kaynama
BOILER buhar kazanì
BOILER HOUSE kazan daìresì
BOILING POINT kaynama noktasì
BOLT cìvata
BOLT CFOUNDATION temel cìvatasì
BOLT CIRCLE civata delik dairesi
BOLT COUNTERSUNK BOLT havsa baslì cìvata
BOLT HEAD civata başı
BOND bag, baglantì, baglanmak
BONDED STORE kabul edìlen mamul deposu
BOOM bum, vìnc kaldìrma kolu, uzun putrel, dìrek
BOOM HOIST bumlu vìnc
BOOSTER buster, yardìmcì, guclendìrìcì, yardìmcì kompresor
BOOSTER BRAKE vakum frenì
BOOSTER COIL ilk hareket bobini
BOOSTER FAN basìnc artìrìcì fan
BOOT-LOCK bagaj kìlìdì
BOOT LID HANDLE bagaj kapagì kolu
BORING sondaj
BOSH fırının karın bölgesi, fırının en geniş kısmı (YF)
BOTH her ìkì
BOTT curuf akıtma delii tıkayıcı (YF)
BOTTLENECK darbogaz
BOTTOM dìp, alt, taban
BOTTOM BUBLING sıcak çelìgìn alttan uflenen gaz ìle karıştırılması (MET)
BOTTOM CAST alttan dokum
BOTTOM OF PIPE borunun altı
BOTTOM PLATE taban plakası
BOTTOM POURING pota dìbìnden dokum
BOX kutu, sandık
BOX-PASS kutu paso (H)
BOX RESIN sıcak kutu reçinesi
BRACE destek, bag, matkap kolu, payanda
BRACING desteklemek, takviye etmek, kusaklama, atkì
BRACKET kenet, destek, braket, mesnet, kaìde, kulak pens,
yatak
BRACKET maden kuyusu uzerìndekì platform (MAD)
BRAKE fren
BRAND marka, cìns
BRANNER teneke, kalaylama hattìnda son yuzey temìzleme unìtesì
BRASS pìrìnc metalì
BRAZE lehìm lehìmlemek
BREAK kìrmak, patlamak, zaman boslugu
BREAKDOWN kaba hadde
BREAKING STRENGTH kìrìlma mukavemetì
BREAK DOWN arìza, ezmek,
BREAK EVEN-POINT kara gecme noktasì, basabas noktasì
BREAST gogus
BREAST ROLLER yardìmcì merdane
BREATHER havalandìrìcì
BREECHING dìp, kìc
BREEZE kok tozu
BRICK tugla
BRICKLAYER tugla ören, duvarcı
BRIDGE köprü
BRIDGE CIRCUIT köprü devresì
BRIDGE CRANE köprü vìncì
BRIDGE WIRE kopru yapìmìnda kullanìlmak uzere ozel ìmal edìlen yuksek mukavetmetlì kaplamalì tel
BRIDLE tuyler basìnì ufleme borusuna bastìrmak suretìyle bìrlestìren yaylì celìk cubuk (YF) etek
BRIDLE ROLL gerdìrme merdanesì
BRIDLE ROLL gerdirme merdanesi
BRIGHT parlak
BRINELL HARDNESS brìnsel sertlìgì
BRIQUETTE bìrìket, top, topak hale getìrìlmìs
BRITTLE kolay kìrìlan, gevƒek
BRITTLENESS kìrìlganlìk
BROAD-FLANGED BEAM (WIDE FLANGE SECTION) genìs ayaklì profìl
BRUSH fìrca, kollektor (EL)
BRUSHING fìrca ìle boyama
BRUSHLESS ALTERNATOR fìrcasìz alternatör
BRUSH WIRE fìrca telì
BUBBLE sìvì ìcìndekì gaz kabarcìgì
BUBBLING gaz kabarcìklarì ìle karìstìrma (MET), kaynamak
BUCKET kova, kepce
BUCKET ELEVATOR kovalì elevatör
BUCKET WHEEL RECLAIMER kovalì tìp harmanlama makìnasì
BUCKLE haddeleme hatalarìndan ondule
BUFFER tampon
BUGGY bogì arabası
BUILD inşa etmek
BUILDING FOUNDATIONS inşaat temelleri
BULB ANGLES üç taraflı şişkin  köşebent
BULK büyük mìktar, dökme malzeme, hacìm, kütle
BULK DENSITY hacim younluu, yıgın younluu
BULK SAMPLING dökme malzeme örneklemesì
BULL BLOCK tambur
BUMP yumru
BUMPER tampon (vagon veya otomobìl)
BUNCH demet, deste, küme
BUNKER bunker, sìlo
BURDEN şarj (YF), yük
BURDEN MATERIAL şarj malzemesì
BURN yanmak, yakmak, oksìjen ìle kesmek, pìşmek (tugla)
BURNED DOLAMITE yanmış dolomìt
BURNER bek, salome, brulor
BURNT yanmış
BURNT IN SAND dökümde kum sarması
BURRS çapak
BURST patlamak, yarmak
BUSBAR bara (EL)
BUSHING burc, yatak, zìvana, kovan
BUSTLE PIPE hava tevzì borusu, sìmìt (YF) karın kısmını çevreleyen sıcak hava borusu
BUSTLE PIPE hava tevzi borusu, simit (YF)
BUTT uc uca
BUTTERFLY kelebek somunu
BUTTERFLY VALVE kelebek valf
BUTTON düme, buton
BUTTON TEST çelìk teller üzerìne yapìlan kaplamanın kalìtesìnì tesbìt gayesìyle ve telìn çap üzerìne sarılmasıyla yapılan fìzìkì test
BUTTRESS-THREAD özel dìkìşsìz boru bìrleştìrme metodu
BUTTUN HEAD BOLT yarım yuvarlak başlı cìvata
BUTT CRACKS bìr cìns ìngot catlagı, ìçerì batmıs çapakların hemen altında oluşan yatay çatlaklar
BUTT WELD alın kaynaı, kut kaynak
BUTT WELD uç uça kaynak, küt kaynak
BY-PASS baypas kestìrme, yoldan yapmak
BY-PRODUCT yan ürün
CAB kiralık otomobil, taks, kabin
CABINET kabine
CABLE kablo, çelik halat
CABLE CAR havai hat arabası
CABLE DRUM kablo makarası, kablo tamburu
CAGE yuva, kafes
CAKE kalıplaşmak, katılaşmak
CALCAREUS kalker
CALCIFTY kireçsi hale getirmek
CALCINATION kalsinasyon, sıcaklık etkisi ile toz haline gelmek, kireçsi olmak
CALCULATE hesap etmek, hesaplamak
CALCULATION hesap, tahmin
CALCULATOR hesap makinası
CALIBRATION kalibrasyon
CALIPERS çap pergeli, kumpas
CAM kam, eksantrik mil
CAMFER egrilik, kavis
CAMPAIGN kampanya, çalışma süresi
CAM SHAFT eksantrik mil
CAM SWITCH kamlı salter
CANCEL iptal etmek
CANNING konserve yapmak, kutuya koymak
CAP kapak, başlık tapa
CAPABILITY APPROVAL yetenek onayı
CAPACITOR kondensatör, kapasitör
CAPITAL COST kuruluş maliyeti
CAPITAL INVESTMENT sermaye yatırımı
CAPPED STEEL bir çeşit kaynar çelik, kapaklı ingota döküm şekli
CAR araba, otomobil, vagon
CARBON karbon (KIM)
CARBON BRICK karbon tugla
CARBON EQUIVALENT karbon eşdeeri
CARBON STEEL karbonlu çelik
CARBON STELL karbonlu çelik
CARRIER taşıyıcı
CAR HAUL vagon çekici (demiryolu)
CASCADE ardışık
CASE kutu, sandık, muhafaza; vaka, hal
CASE-HARDENING sementasyon, çeliklerin yüzeyinde iç kısma göre daha sert bir tabaka yaratmak için yapılan karbon endirme, nitrürleme gibi sertleştirme işlemi
CASING muhafaza (kırıcı), çerçeve, sandık
CAST döküm
CASTABLE dökülebilir, döküm teknii ile şekillendirilebilir
CASTEL  NUT mazgallı somun
CASTER dökücü, döküm makinası
CASTING döküm
CASTING PIT döküm çukuru
CAST IRON dökme demir
CAST STEEL çelik döküm
CATASTROPHIC FAILURE tam ve ani bozulma
CATCH mandal, dil, sürgü; yakalamak
CATCH THE CARBON karbonu baglamak
CATENARY FURNACE bir cins yassı kangal tav fırını
CAUSTIC EMBRITTLEMENT (BRITTLENES) camsı görünüşlü kırılma
CAUSTIC SODA sud kostik
CAVITY oyuk, çukur, boşluk
CELL hücre, oda-pil
CELLAR bodrum, depo
CELLED hücreler halinde
CEMENT çimento, yapıştırıcı madde, yapıştırmak
CEMENTATION sementasyon, çelik yüzeyine dışarıdan karbon vererek yüzey sertleşmesi temini
CEMENTITE sementıt (Fe3C)
CENTER merkez, orta
CENTERLINE eksen
CENTER TO CENTER merkezden merkeze
CENTIGRADE santıgrad derecesi, su kaynama noktası 100, donma noktası 0 olan birim
CENTRALIZED FLUID SUPERVISION SYSTEM merkezi yakıt kontrol sistemi
CENTRALIZED LUBRICATION merkezi yaglama
CENTRIFUGAL CASTING savurma döküm
CERTIFICATE OF COMPLIANCE uyumluluk belgesi
CERTIFICATE OF CONFORMANCE uygunluk belgesi
CHAIN zincir
CHAIN SAMPLING PLAN zincirleme örnekleme planı
CHAMBER oda
CHAMFER pah
CHANCE CAUSES şans nedenleri
CHANCE VARIATION şans deişimi
CHANGE deişmek, deiştirmek, deişme
CHANNEL kanal-U-profili
CHARASTERISTIC CURVE karakteristik eri
CHARCOAL odun kömürü
CHARGE şarj (YF), doldurmak, yüklemek
CHARGE DOOR sarj kapısı
CHARGE FINISH şarj bitimi
CHARGE PLATFORM sarj holü, sarj platformu, sarj sahanlıgı
CHARGE START şarj başlangıcı
CHARGING sarj etmek
CHARGING BOX şarj kutusu
CHARGING CAR şarj arabası (KOK F)
CHARGING CRANE şarj vinci
CHARGING MATERIAL şarj malzemesi
CHARGING SKIP şarj vagoneti
CHARIOT araba, zafer arabası
CHART şema, resim, diagram, grafik
CHARTER kiralamak, nakliye anlaşması, patent
CHASER kesici uç, keski
CHASSIS şasi
CHECK kontrol, tahdit, durdurma
CHECKER hava ısıtma kamarası (YF sobası)
CHECKERS rejeneratif ısı transfer sistemi
CHECKER CHAMBER çeker kamarası (rejinatörün tugla orulu ısı transfer bolumu)
CHECKER PLATE baklavalı saç
CHECK ARM hareket tahdit kolu
CHECK LIST kontrol listesi
CHECK NUT kontra somun
CHECK SCREW ayar vidası
CHECK VALVE durdurma valfı, geri çevirmez valf, emniyet subabı, çek valf
CHEMICAL kimyasal
CHEMICALLY  PURE kimyasal olarak saf durumda olan
CHEMICAL ENGINEERING kimya mühendislii
CHILL soutmak
CHILL CASTING çil döküm, dışı sert kabuk döküm
CHILL INDEFINITE kesin sınırlara sahip olmayan döküm, çil bölge (sert kabuk)
CHIMNEY baca
CHIMNEY DAMPER baca sürgüsü
CHIMNEY VALVE baca valfı
CHIP talaş kaldırmak, talaş
CHIPPING yontmak, ufak parçalar koparma, çapak kırmak
CHISEL kesk, kalem
CHOCKE takoz, difüzör, destek
CHUCK mandren pens torna aynası
CHUCK AIR hava supabı
CHUTE şut, akıtma oluu
CINDER curuf, kül
CINDER NOTCH curuf delii (yüksek fırın ve benzeri yerlerde curufun dışarı akıtıldıı delik)
CINDER NOTCH STOPPER çamur topu (curuf deliini çamurla kapatır.)
CIRCLE daire
CIRCUIT devre (EL)
CIRCUIT BREAKER devre kesici şalter (EL)
CIRCULATE dolaştırmak
CIRCULATION devrean, dolaşım
CIRCULATION PUMP devir-daim pompası
CIVIL ENGINEERING inşaat mühendislii
CLAD kaplama örtme
CLAMP kelepçe, sıkıştırma, mesnet, işkence mandal, mengene
CLAMPSHELL klemşel
CLASS sınıf
CLASSIFICATION sınıflandırma
CLASS BOUNDARIES sınıf sınırları
CLASS INTERVAL sınıf aralıı
CLAY kil, çamur
CLAY GUN çamur topu
CLAY UNFIRED pişmemiş kil
CLEANER temizleyici
CLEAR serbest, açık, temiz
CLEARANCE boşluk
CLIENT müşteri
CLINKER klinker (SIN)
CLINKS kılcal çatlaklar
CLIP kesme, kırpma, raptiye, mandal, kıskaç, krepo
CLIP BOLT krepo pernosu
CLOCKWISE saat ibresi dönüşü yönünde
CLOG tıkanmak
CLOSE kapamak, yakın
CLOSED kapalı
CLOSED CIRCUIT kapalı devre
CLOSED PASS kapalı paso
CLOUDBURST TESTER özel bir serlik ölçme deney cihazı
CLUSTER MILL altılı özel souk hadde
CLUTCH kavrama, debriyaj
COADING kotlama
COAGULANT curuf toplayıcı
COAL kömür
COAL BARROW kömür arabası
COAL BINS kömür siloları
COAL CHEMICALS kömürden elde edilen yan  ürünler
COAL CONVEYÖR kömür konveyörü
COAL DUST maden kömürü tozu
COAL PULVERISING MILL kömür pulverize deirmeni
COARSE kaba, kalın
COARSE CRUSHING kaba kırma
COARSE SCREEN kaba elek
COARSE SIZE tane büyüklüü
COAST sahil, kıyı
COASTAL AREA sahil bölgesi
COAT kat (boya), tabaka, kaplamak
COATING kaplama
COATING ROLL kaplama merdanesi
COBBLE sıkışma, kör düüm (H), hadde bozuu
COEFFICIENT OF VARIATION deişim katsayısı
COGGING MILL blok haddesi
COHERENT yapışıcı
COIL kangal, bobin, helezon
COILER bobin sarıcı
COIL BINDING UNIT kangal balama ünitesi
COIL BOX bobin kutusu
COIL CAR bobin arabası
COINCIDE uymak, uygun düşmek, rastlaşmak
COKE kok kömürü
COKE BREEZE kok tozu
COKE FINE kok tozu
COKE GAS kok gazı
COKE NUT ceviz koku
COKE OVEN kok fırını
COKE PUSHER kok itme makinası
COKE QUENCHING kok soutma
COKE RATE kok sarfiyatı oranı
COKE WHARF kok rampası
COKING koklaşma
COKING COAL maden kömür, koklaşabilir kömür
COKING COAL koklaşabilir taş kömürü
COKING FACILITIES kok fabrikasına ait tesisler
COKING FINES koklaşma tane irilii
COLA WASHING PLANT kömürün yıkanarak zenginleştirildii tesis
COLD souk
COLD BLAST souk hava
COLD BLAST VALVE souk hava valfı
COLD BOX RESIN kendi kendine katılaşan reçine
COLD DRAWING souk çekme (souk haddeleme)
COLD END SHEAR souk malzeme uç makası
COLD PIG soumuş pik demir (külçe halinde)
COLD ROLLED PRODUCTS souk halde mamulleri
COLD ROLLED STEEL souk haddelenmiş çelik
COLD ROLLING souk haddeleme
COLD ROLL MILL souk haddehane
COLD ROLL MILL souk hadde
COLD SCREEN souk eleme
COLD STRIPPING LINE souk şerit (band) hattı
COLD STRIP MILL souk band haddesi
COLD WORK souk işlem
COLD WORK STEEL souk iş takım çelii
COLLAPSE çökme, göçme, katlanma
COLLAPSE RESISTANCE boruların dış basınca olan direnci
COLLAR kala, merdane kalası (kuşaı), yaka, halka, burç, manşon
COLLATERAL zincirleme, müteselsil
COLLECTING ELECTRODE toplama elektrodu
COLLIER kömür nakliye gemisi
COLOMANITE kolomanıt
COLUMN sütun, direk, kule
COMBINATION kombine, tertip, birleşik
COMBINE birleşik, birleştirilmiş
COMBINED ACTIVITY birleşik faaliyetler
COMBUSTIBLE yanıcı
COMBUSTION yanma
COMBUSTION CHAMBER yanma hücresi, alev bölmesi
COMBUSTION GAS yanmış gaz
COMBUSTION PRODUCT yanma ürünleri
COMBUSTION ZONE yanma bölgesi
COMMAND emir
COMMODITY mal, eşya, ticari mal
COMMON ortak, müşterek
COMPACT sıkıştırmak, toplamak, sıkı toplu halde
COMPACTIBILITY sıkıştırılabilirlik
COMPANY şirket
COMPATIBLE uygun
COMPENSATE tanzim etmek, dengelemek
COMPENSATION tanzim, dengeleme
COMPLETE komple, bütün
COMPLETE FAIULURE tam bozulma
COMPLIANCE uyum
COMPONENT bileşen, aksam, kompenent
COMPOSITION bileşim
COMPOUND bileşik, karışım, halita
COMPRESSED AIR basınlı hava
COMPRESSION sıkıştırma
COMPRESSION STRENGTH basma mukavemeti
COMPRESSIVE STRENGTH basınca mukavemet
COMPRESSOR kompresör
CONCENTRATE younlaştırmak
CONCENTRATION younluk, derişik
CONCENTRIC eş merkezli
CONCEPTUAL prensibi yansıtan, kavramsal
CONCRETE beton
CONCRETE POLE beton direk
CONCRETE REINFORCED-BARS betonarme için çelik çubuklar
CONDENSATE kıvamlamak, youşturmak, kondensat
CONDENSER kondensatör, younlaştırma
CONDITIONING ıslah etme, düzeltme
CONDUCTOR iletici, iletken
CONDUCTOR iletici, iletken
CONDUIT kablo borusu (EL)
CONDUIT ROLL iletken merdane
CONE mahrut, koni
CONFICIENT INTERVAL emniyet aralıı
CONFIDENCE güven, emniyet
CONFIDENCE COEFFICIENT emniyet katsayısı
CONFIGURATION yapı, görünüş, şekil
CONFORMANCE uygunluk
CONNECT balamak, irtibat kurmak
CONNECTION (FITTING) balantı
CONSECUTIVE peşpeşe, ardışık, ardarda gelen müteselsil
CONSERVE muhafaza etmek
CONSIGN bir malı vermek, teslim etmek, tahsis etmek
CONSIGNMENT mal gönderme, sevkiyat
CONSISTENCY kıvam, kesafet
CONSTANT sabit, daimi, deişmez
CONSTITUENT öe, unsur, seçmen
CONSTRUCTION inşa, bina
CONSUMABLE sarf malzemesi niteliinde
CONSUME sarf etmek, tükenmek
CONSUMER tüketici
CONSUMER RISK tüketici riski
CONSUMPTION tüketim,sarfiyat
CONTACT deme, temas
CONTACT ANGLE paso dizaynında “temas açısı”
CONTACT AREA paso dizaynında “temas alanı”
CONTAIN ihtiva etmek, içine almak
CONTAINER kap, muhafaza kutusu
CONTAMINATE pisletmek, lekelemek, kirletmek
CONTAMINATION bulaşma, kirlenme, pislenme
CONTENT tenör içindeki miktar, muhteviyat
CONTINGENCY beklenilmeyen olay, ihtimal
CONTINUOUS CASTER sürekli döküm tesisi
CONTINUOUS CASTING sürekli döküm
CONTINUOUS FURNACE tünel fırın
CONTINUOUS MILL kontınü haddehane
CONTINUOUS SAMPLING PLAN sürekli numune alma planı
CONTIUNE sürmek, devam etmek
CONTOUR yüzey profili
CONTRACT mukavele yapmak, kontrata balamak
CONTRACTING mukavele yapan
CONTRACTION büzülme
CONTRACTION ALLOWANCE çekme payı
CONTRACTOR müteahhit, yüklenici
CONTRACTOR müteahhit, yüklenici
CONTROL kontrol, kumanda
CONTROLLED COOLING kontrollu soutma
CONTROLLED PROCESS kontrol edilmiş işlem
CONTROL BOARD kontrol paneli
CONTROL CHART kontrol grafii
CONTROL PANEL kumanda tablosu
CONTROL PANEL kontrol tablosu
CONTROL PULPIT kumanda odası
CONTUNUOUS sürekli
CONVERTER konvertör, dönüştürücü
CONVEYOR kangal konveyörü
CONVEYOR konveyör, götürücü
CONVEYOR BELT konveyör kayışı
COOL soumak, soutmak
COOLANT soutucu mayi
COOLER soutucu
COOLING soutma
COOLING BED soutma yataı
COOLING BED soutma ızgarası (yataı)
COOLING PLATE soutma plakası
COOLING STRESS soutma ile hasıl olan gerilimler
COOLING SYSTEM soutma sistemi
COOLING TOWER soutma kulesi
COOLING WATER soutma suyu
COP üst derece
COPPER bakır
CORE dökümcülükte kullanılan maça, nüve göbek, öz
CORELESS INDUCTION FURNACE nüvesiz endüksiyon fırını
CORE ARBOR maça feneri
CORE BOX maça sandıı
CORE PRINT maça başı
CORE SHOOTING MACHINE maça makinası
CORE VENT maça havalıı
CORK mantar
CORNER kenar, köşe
CORONA WIRE şarj teli
CORRECT doru, hatasız
CORRECTIVE MAINTENANCE düzeltici bakım
CORROSION RESISTANCE korozyon direnci
CORRUGATE kıvırmak, ondüle yapmak
CORRUGATED PLATE oluklu levha
CORRUGATED SHEET oluklu saç levha
COST fiyat, maliyet
COST CONTROL maliyet kontrolü
COST FUNCTION maliyet fonksiyonu
COTTER PIN maşalı pim, kopilya
COTTON TIE pamuk v.s. balyaları için çelik şeritler
COUNTER karşı, mukabil, aksi, karşıt, sayaç
COUNTERSINK havşa açmak (imalat teknii)
COUNTERSUNK havşalı
COUNTERWEIGHT denge aırlıı, mukabil aırlık
COUNTER BALANCE dengelemek, denge
COUNTER BORE kör delik
COUNTER CLOCKWISE saat ibrelerinin dönüş yönünün aksine
COUNTER DRILL hazır delii büyütmek
COUPLE çift
COUPLING kaplin, balantı, kavrama, kuplaj rakor (boru)
COURP demiryolu kavşaı
COVER kapak, kılıf, kapatmak, kaplamak
COVER-LIFTING MACHINE kapak arabası (kapaı kaldırıp taşıyabilen, mekanik sistem)
COWPER yüksek fırın sobası
CRACK çatlak, çatlama, yarık
CRADLE beşik, kızak
CRADLE ROLL beşik merdanesi
CRANE vinç
CRANE DRIVER vinç sürücüsü
CRANE RAILS vinç rayı
CRANK krank, ilk hareket kolu
CRANK CASE karter
CRANK SHAFT krank mili
CRAWLER palet, paletli araç
CREEP sürünme, malzeme özelliklerinden biri
CREW ekip, mürettebat, grup
CRIMPING dikişli boru imali için; dikiş yerine gelecek levha kenarlarının uygun bileşim için ilk şekillendirme
CRITICAL kritik
CRITICAL COOLING RATE kritik soutma hızı
CRITICAL DEFECT kritik kusur
CRITICAL FAILURE kritik bozulma
CRITICAL PATH METHOD kritik yol yöntemi
CRITICAL POINT kritik nokta
CROCHET (FR) kanca
CROP kırpma, kırpıntı (HD)
CROP ENDS kırpıntı parçaları (kesilen uç baş atıkları)
CROP PUSHER CAR kırpıntı itme arabası
CROP SHEAR kırpıntı masası
CROP SHEAR kırpma makası
CROSS-HEAD SCREW yıldız oyuklu vida
CROSS COUNTRY MILL yanyana dizilmiş haddeler sistemi
CROSS SECTION enine kesit, profil
CROWN taç (levha imalinde, merdane eilmesi sonucu orta kısmın kalınlıının kenarlardan daha fazla olması hali)
CRUCIBLE ergitme potası
CRUCIBLE FURNACE pota fırını
CRUCIBLE STEEL pota çelii
CRUCIFRM SECTIONS haç şeklinde profiller
CRUDE ham, olgunlaşmamış
CRUDE STEEL ham çelik
CRUSH kırmak, ufalamak
CRUSHER kırıcı (MAD)
CRUSHING STRENGTH ezilmeye mukavemet
CRUST kabuk
CRYSTAL kristal, billur
CUBBY HOLE torpido gözü
CUBE küp
CUBIC FEET 0,0283 m³ (ngilizce hacım ölçüsü)
CUBIC FEET PER HOUR 0.0283 m³ /saat
CUBIC FEET PER MINUTE 0.0283 m³/dakika
CUBIC FEET PER SECOND 0.0283 m³/saniye
CULMINATE en yüksek noktaya varmak, en yüksek dereceye gelmek
CUMULATIVE toplanmış, birikerek oluşmuş, ilave
CUMULATIVE DISTRIBUTION kümülatif daılım
CUPOLA kupol ocaı
CUPPING TEST saçların şekillendirme özellii testi (eriksen testi)
CUPPY WIRE iç bünyesi bozuk ve hatalı tel
CURIE TEMPERATURE manyetik özelliin kaybolduu sıcaklık
CURRENT akım, cereyan, akıntı, hali hazır, geçerli
CURTAIN SPRING WIRE perde yay teli
CURVE eri, viraj
CURVED eri, bükülmüş
CUSTOMER müşteri
CUT kesmek, kesik
CUT-OFF kesinti, kesmek, kapamak
CUT-STAY FENCE özel bir cins tel örgü
CUTTING EDGE kesici aız
CYANIDE siyanür
CYCLE çevrim
CYCLINDER silindir
CYCLONE siklon
DAM su bendi, baraj
DAMAGE hasar
DAMASCUS STEEL şamçelii (eski douda düşük yüksek C.lu çelikleri demet yapıp döverek elde edilen özel kalite çelik)
DAMP nemli, rutubetli; kömür madeninde oluşan zararlı gaz
DAMPER azaltıcı, düşürücü, söndürücü, damper
DAMPING ıslatmak, söndürmek
DANGER tehlike
DARFT (DRAUGHT) hava cereyanı, geminin taşırdıı su; kur’a (asker); taslak çekme sürükleme (baca çekişi)
DARK karanlık, koyu
DASH-LIGHT far
DATA veri, karakteristik bilgi
DE-AERATOR hava giderici
DEAD TIME ölü zaman
DEAD ZONE ölü bölge
DEAERATE havasını gidermek
DEBURR çapak almak (imalat teknii)
DECANTER TANK durultucu depo
DECARBURISATION karbon giderme
DECELARATE hız kesmek, yavaşlatmak
DECIMAL ondalık
DECISION FUNCTION karar fonksiyonu
DECK güverte, kat
DECOMPOSE ayrışmak
DECREASE azaltma, eksiltme
DEEP derin
DEEP DRAWING derin çekme
DEEP FREEZE derin dondurucu
DEESIGN REVIEW tasarımın incelenmesi
DEFECT arıza, kusur, girinti çıkıntı ve çatlaklar (H)
DEFINITE CHIILL (CLEAR CHILL) sert kabuk ile içteki yumuşak ksmı belirgin bir sınırla ayıran döküm
DEFLECT saptırmak, çevirmek, yansıtmak
DEFLECTOR saptırıcı,yolundan çevirici
DEFORMATION şekil deiştirme bozunum
DEFORMED BAR nervürlü çubuk
DEFROST buzun erimesi
DEGASSING TOWER gazsızlaştırma kulesi
DEGREE derece
DEGREE OF FREEDOM serbestlik derecesi
DEGREE OF INSPECTION muayene derecesi
DEGSSING gaz alma
DEKISH torpido arabası iç temizlii (YF)
DELAY gecikme, tehir, geciktirmek
DELETE iptal etmek
DELIVER teslim etmek, vermek; kurtarmak
DELIVERY teslim
DELIVERY DATE teslim tarihi
DELIVERY DESK çıkış masası (H)
DELIVERY QUALITY teslim kalitesi
DELIVERY SIDE GUIDE çıkış yan yolluu
DELIVERY TABLE çıkış masası (hadde çıkış role yolu)
DELTA CONNECTION elektrık balantılarında üçgen balantı sistemi
DELTA CONNECTION elektrık balantılarında üçgen balantı sistemi
DENSITY yogunluk
DEOXIDIZE deoksitleme, oksijen giderme
DEPARTMEN bölüm, şube
DEPOSIT maden yataı, rezerv (MAD); birikinti, teminat akçesi
DEPRECIATION amortisman, itfa
DEPTH derinlik
DEPTH OF HEART LAYER yatak malzemesi yükseklii
DERATING yük azalması
DERIVATIVE CONTROL türevsel kontrol
DERRICK dikme vinç, maçuna
DESCALING tufal giderme
DESCRIPTION izahat, açıklama
DESEAM slabların yüzlerindeki çatlakların giderilmesi
DESIGN tasarım
DESIGNATE tesbit etmek, işaret etmek, tayin etmek
DESIRED VALUE arzulanan, beklenen deer
DESULPHURISATION kükürt giderme
DETAILED LAY-OUT PLAN ayrıntılı yerleştirme planı
DETAIL DRAWING detay resmi, imalat resmi
DETECTING ELEMENT tesbiti yapılan element
DEVELOPMENT geliştirme, büyüme
DEVIATION sapma
DEVICE cihaz, alet
DEW-POINT çi noktası
DEXTRIN dekstrin
DIAGONAL çapraz
DIAGRAM diyagram
DIAL kadran
DIAMETER çap
DIAMETRAL PITCH 25.4 /modül (dişli çarklar)
DIAMOND elmas
DIAMOND PASS oval paso şekli
DIAPHRAGM VALVE diyaframlı valf
DIE kalıp
DIESCHER MILL dikişsiz boru imal eden iki merdaneli (6 açılı) özel bir hadde
DIE CASTING pres döküm
DIFFERENTIAL difransiyel
DIFFICULT zor, kolay olmayan
DIFFUSER difüzör
DIFFUSION difüzyon, içine işleme, yayınım, nufuz etme
DIG hafriyat, kazı
DIGGING kazmak, hafriyat
DIGITAL sayısal
DILUTE sulandırmak, inceltmek (boya)
DILUTION sulandırma
DILUTION TANK seyreltme tankı
DIMENSION ölçü
DIPSWITCH selektör
DIP COATING daldırma ile yüzey kaplaması
DIRECT dorudan dosdoru
DIRECTIONAL SOLIDIFICATION yönsel katılaşma
DIRECT CURRENT doru akım
DIRT kir, pislik
DIRT GAS kirli gaz
DISCHARGE deşarj, boşaltma, yük boşaltma, terhis çıkarmak
DISCHARGE END çıkış ucu
DISCHARGE PIPE boşaltma borusu
DISCONNECTING SWITCH irtibat kesme, kapama dümesi
DISLOCATION kristal atomlarının yerini kaybetmesi, kristal hatası daılma
DISPATCH göndermek
DISPENSE daıtmak, tevzi etmek
DISPERSION daılma
DISPOSAL SPECIFICATION kayıt silme şartnamesi
DISPOSE düzenlemek, kullanmak, tasarruf etmek
DISPOSE OF elden çıkarmak
DISPROPORTIONAL oransız, biçimsiz
DISSIPATE daıtmak, israf etmek
DISSOLVE erime, eritme
DISTANCE mesafe, uzaklık
DISTILLATE destile etmek, damıtma
DISTORT deforme etmek, eritip çarpıtmak
DISTRIBUTE daıtma, daılım
DISTRIBUTION daıtım, tevzi, daılma
DISTRIBUTION CURVE daılım erisi
DISTRIBUTION FUNCTION daılım fonksiyonu
DISTRIBUTOR daıtıcı
DISTRICT bölge, mıntıka, kaza
DITTO aynısı
DIVERSION derivasyon, çevirme, saptırma
DIVERT saptırmak
DIVISION bölüm, kısım
DO yapmak, yap
DOCK rıhtım, dok, gemi havuzu
DOLOMITE dolomıt
DOLOMITE THROWING MACHINE dolomıt püskürtme makinası
DOME kubbe
DOMESTIC yerli
DORMAND SCRAP ömrün tamamlamış her türlü çelik
DOT DIAGRAM nokta diyagramı
DOUBLE çift, duble
DOUBLE ENDED çift aızlı anahtar
DOUBLE ENDED SPARE tedek ihtiyat az kıt idareli kullanmak esirgemek
DOUBLE HEADED RAIL çift mantarlı ray
DOUBLE SAMPLING ikili numune alma
DOWEL dübel
DOWEL PIN kavale
DOWN aşaı
DOWN-CUT SHEAR giyotin tip makas
DOWNENDER, COIL bobin yatırıcı (H)
DOWN COILER bobin sarıcı
DOWN COMER yüksek fırının tepesinden doru aşaı doru inen büyük gaz borusu
DOWN TAKE gaz iniş borusu (YF)
DOWN TIME çalışma koşullarında bulunmama zamanı, duruş zamanı
DRAG dökümcülükte alt derece
DRAG-OVER MILL ikili saç haddesi (Tek yönde haddeleme yapılıyor. Malzeme üstten geri veriliyor.)
DRAIN su boşaltmak, akıtma, su mecrası, kanal
DRAINAGE boşaltma,akıtma, su mecrası, kanal
DRAINPIPE savak, su boşaltma borusu
DRAUGHT ezme, (haddelemede malzemenin ezilmesi)
DRAWING resim, şema, plan, tenik resim, çekmek, uzatmak (tel imali, presle imal)
DREDGE taramak, tarak, iyi madenden ayrılma az deerli maden
DRILL matkap, matkapla delmek
DRILLING delme, sondaj
DRIVE tahrik etmek, sürmek (otomobil) kumanda etme, cir cihaz çalıştırma
DRIVER sürücü, şöfor
DRIVE KEY sürme yönünde çalışan tırnak
DRIVE MECHANISM tahrik mekanizması
DRIVE MOTOR tahrik motoru
DRIVE SHAFT tahrik mili
DRIVE SIDE tahrikli taraf
DROP FORGING kalıpta dövme
DROP HAMMER şahmerdan
DROSS oksid curuf
DRUM tambur, kasnak çemberi, bidon
DRY kurutmak, kuru
DRYING OVEN kurutma fırını
DRY COAL kuru kömür
DRY DRAWING normal souk çekme. Sonradan herhangi bir kaplama v.s. yapılmıyor
DRY SAND MOULD kuru kum kalıp
DRY STRENGTH kuru mukavemet
DUCT boru, kanal, mecra
DUCTILE sünek, kırılgan olmayan
DUCTILITY malzemenin haddede işlenebilme özellii, yumuşaklık durumu, süneklilik
DUMMY kukla faaliyet (Endüstri müh. de)
DUMMY BAR kontinü dökümde ilk başta kullanılan ve ”kukla”tabir edilen metalik rehber parça, kukla başı
DUMP boşaltmak
DUMPER boşaltıcı, devirici
DUMPER CAR boşaltma arabası, cevher maniplasyonunda kullanılan devirmeli arama
DUMP TRUCK damperli kamyon
DURABILITY dayanıklılık, süreklilik
DURATION müddet, devam
DUST toz
DUST CATCHERS toz tutucular
DUST COLLECTOR toz toplayıcı
DUST EXRTACTION toz ayırma
DUTY hizmet vazife, iş
DYNALLOY özel bir alaşımlı çelik
DYNAMIC BRAKING dinamik fren
EACH her, her bir, tane
EARLIEST STSRT AND FINISH en erken başlama ve bitirme
EARLY FAILURE erken bozulma
EARTH toprak, arz, topraklamak (EL)
EAST dou
ECCENTRIC eksantrik, eş merkezli olmayan
ECONOMIC QUALITY LEVEL ekonomik kalite seviyesi
ECONOMISER ön ıstıcı ekonomisör
EDGER kenar kesici, düzeltici, haddelemede kenar kontrolü yapan dik tezgah
EDGER ROLL kenar ezme merdanesi
EDGING haddelemede kenar kontrolu, yan kenarın haddelenmesi
EFFECTIVE WORKING DIAMETER paso dizaynında efektif çalışma çapı (alt veya üst yarım paso alanının ortasından geçe hattın meydana getirdii merdane çapı)
EFFICIENCY verim, randıman
EFFLUENT taşan, dışarı akan
EJECT dışarı atmak, püskürtmek, fışkırtmak
EJECTOR dışarı çıkarıcı
ELABORATE incelikle işlemek, teferruatlı hazırlamak
ELASTIC esnek
ELASTICITY esneklik
ELBOW dirsek
ELBOW COVER kok fırınları  gaz toplama sisteminde bir kapak açıldıında, fırın atmosfere açılıyor.
ELECTRICAL ENGINEERING elektrik mühendislii
ELECTRICAL LOAD elektriksel yük
ELECTRIC FIELD elektriksel alan
ELECTRO elektrie ait
ELECTRODE elektrot, kaynak çubuu
ELECTROLYSIS elektroliz, elektrik akımı geçirerek ayrıştırma
ELECTROLYTE elektrolit, elektrii ileten çözeltici
ELECTROLYTIC elektrolitik
ELECTROMAGNET elektrik mıknatısı
ELECTROMAGNETIC elektromanyetik
ELECTRONIC BOARD elektronik tablo
ELECTROPLATE elektroliz ile kaplamak
ELECTROSTATIC PRECIPITATION elektrostatik toz tutma
ELECTROTINNING elektrolitik kolay kaplama
ELECTRO PRECIPITATION elektriksel çökeltme
ELEVATE kaldırmak, yüksee çıkarmak
ELEVATION yükseklik, irtifa
ELEVATOR asansör, yükseltici, elevatör
ELEVATOR TEE asansör tipi T-Profili
ELEVEN onbir
ELONGATION FACTOR uzama genleşme faktörü
EMANATE dışarı akmak, çıkmak, hasıl olmak
EMBANKMENT rıhtım, su bendi
EMBED gömmek
EMBEDDED gömülmüş
EMBRITTLEMENT kırılgan
EMERGENCY acil hal, tehlike
EMERGENCY SHUTDOWN SYSTEM acil durdurma sistemi
EMPIRICAL tecrübeye dayana, ampirik
EMPTY boş, boşaltmak
EMPTY REEL avare kasnak
EMULSION sıvı içinde çözülmeden daılmış
ENAMELING SHEET kompozisyonundaki karbon ve mangan yüzdesinin toplamı en aşaı düzeyde olan saç, emaye sacı
END son, uç, nihayet
ENDURANCE dayanma gücü, tahammül
END THRUST haddelemede merdaneye gelen yanyükler
ENFOLD kat kat sarmak, sarmalamak
ENGAGE tutmak, kavramak, birbirne geçirmek
ENGAGED kavramış
ENGINE makina, lokomotif
ENGINEER mühendis, makinist
ENGINEERING mühendislik
ENGINE ROOM makina odası
ENGRAVE oymak, gömmek
ENLARGED büyütülmüş
ENLARGEMENT büyültme
ENRICHMENT zenginleştirme
ENTERNAL harici, dış (erkek vida gibi)
ENTRANCE giriş
ENTRY giriş, girme, giriş yeri
ENTRY AND DELIVERY GUIDES giriş ve çıkış yollukları (haddelerde)
ENTRY END giriş ucu
ENTRY SIDE GUIDE haddelerde giriş yan yolluu
ENVIRONMENT çevre
ENVIRONMENTAL STRESS çevre baskısı
EQUAL eşit
EQUALLY eşit olarak
EQUALLY SPACER eşit aralıklı
EQUAL ANGELS eşkenar köşebent
EQUATION denklem
EQUILIBRIUM denge
EQUIPMENT donanım
EQUIVALENT eşdeerli, muadil
ERECTION dikmek, inşa, montaj
ERMALITE gri pik demirinin ticari ismi (alaşımlı)
ERODE aşındırmak
ERROR hata, yanlış
ESTIMATE tahmin
ESTIMATED tahminen
ETCHING kimyasal bir sıvı (asit) ile malzemenin yüzeyini dalama
EUTECTIC ötektik (MET)
EUTECTOID STEEL demir-karbon dengi diyaramında ötektik (0,8 % C) nokta üzerinde yer alan çelik
EVALUATION deerlendirme, kıymet, takdir etme
EVAPORATE buharlaşmak
EXACT tam doru
EXCAVATOR ekskavator, kazıcı
EXCEPT hariç
EXCESS gereinden fazla
EXCESS AIR fazla hava, gereinden çok verilen hava
EXCITATION ikaz
EXCITE heyecanlandırmak, tahrik, etmek
EXCITER ikaz motoru (EL)
EXCREMENT katı artık
EXCVATION kazı, hafriyat
EXHAUST ekzost, bitimek, tükenmek, boşaltmak
EXHAUST FAN ekzost vantilatörü
EXIST var olmak, mevcut olmak
EXITHERMIC POWDER lünker tozu
EXOTHERMIC ısı verici, ekzotermik
EXPAND genişlemek, yayılmak, genleşmek, tevsi etmek
EXPANDER genişletici
EXPANSION genişletici
EXPANSION genişleme, tevsiat
EXPANSION ALLOWANCE genleşme payı, genleşmemek, tevsi etmek
EXPECTATION beklenti
EXPECTED VALUE beklenen deer
EXPEL dışarı atmak, çıkarmak
EXPENDITURE sarfiyat, masraf
EXPENSES sarfetme, masraf etme
EXPERIMENTAL DESIGN deneysel dizayn
EXPERT uzman
EXPIRE sona ermek, müddetin hitamı
EXPLOIT işletme, kullanma
EXPLOSION patlama, infilak
EXPONENT üs (mat.)
EXPORT ihracat, dışsatım
EXTENSION uzatma, büyütme
EXTRACTION istihsal etmek, çıkarmak
EXTRACTOR çıkarıcı
EXTRAPOLATED MEAN LIFE ötelenen ortalama ömür
EXTRAPOLATED RELIBILITY ötelenen güvenirlik
EXTREME VALUES uç deerler
EXTRUDE kalıptan çıkarmak
EXTRUSION PRESS basınçlı pres, sıkıştırmalı, eksrüzyon presi
EYEBOLT gözlü civata (aybolt)
FABRICATE imal etmek
FACE yüz
FACILITY hizmet, kolaylık, tesis
FACING kaplama
FACING SAND astar kumu (dökümcülükte)
FACTOR faktör, etken
FAGOTING demet yapma
FAHRENHEIT fahrehayt ısı dercesi(kaynama noktası 212 F, donma noktası 32 F olan birim. (OF-32) 5/9=C
FAILURE kusur, hata, başarısızlık, bozulma
FAILUREDENSITY bozulma younluu
FAILUREFREQUENCY bozulma frekansı, sıklıı
FAILURE COSTS başarısızlık maliyeti
FAILURE RATE bozulma hızı
FALE malzeme hatalarından biri, pul, pul tabakalarının oluşması, ince tabaka
FALSE sahte, yanlış
FAN vantılator, fan
FANNING havalandırma
FAN MOTOR fan motoru
FAR uzak
FASTEN balamak, kapamak, sıkıca tesbit etmek
FATIGUE yorulma (malzeme özelliklerinden biri)
FATIGUE CRACK yorulma sonucu kırılma, yorulma çatlaı
FAULT hat, arıza, kusur
FAULT FINDER arıza bulucu
FEASIBILITY yapılabilirlik, fizibilite
FEASIBLE uygulanabilir
FEATHER yay, kama, kuştüyü
FEED besleme, takviye etme
FEEDER besleyici elektrik sistemlerinde kullanılan güç kaynaı
FEEDING besleme
FEED BACK geri besleme, ters yönde besleme
FEED MIX şarj harmanı
FEED WATER HEATER besleme suyu ısıtıcısı
FEET 304.8 mm’lik ingiliz uzunluk ölçüsünün çoulu
FENCE çıt vaya parmaklıkla çevirme
FENDER korkuluk, çamurluk (oto)
FEROUS CHARGE demir ihtiva eden şarj malzemeleri
FERRITE demir karbon diyagramında “ferrit” yapısı (çok düşük karbonlu fazı)
FERRO-ALLOY demir alaşım
FERRO-STEEL gri pik demirin ticari ismi (alaşımlı)
FERROUS demirli, demir esaslı
FERROUS METALLURGY demir çelik metalurjisi
FERRY-BOAT feribot, arabalı vapur
FETTLING ocak tamiri
FETTLING MACHINE püskürtme makinası
FIBRE lif, fiber, ince tel
FIELD alan (EL) arazi, tarla
FIELD DATA sah verileri
FIFTEEN onbeş
FILE eelemek, dosyalamak, dosya
FILE HARDNESS eski bir (potatif) sertlik deerlendirilmesi
FILLET dar ve düz silme
FILTER filitre, süzgeç, süzmek
FILTRATE süzüntü, süzülmüş olan
FIN rafyatör dilimi, motor silindiri üzerindeki soutma dilimleri, kaynaktan husule gelen çıkıntılar
FINAL INSPECTION son muayene
FINAL REJECTION kesin red
FINAL SLAG tsfiyenin en sonunda alınan curuf
FINANCIAL mali, parasal
FINE ince, iyi, güzel
FINES toz, elek altına düşenler
FINE CUSHING ince kırma
FINE SIZE ince ebatlı parça
FINISH tamamlamak, bitirmek, cila, son işlem
FINISHED bitmiş
FINISHING tamamlama, bitirme
FINISHING LINE tamamlama hattı, soul şerit hattı
FINISHING MILL fimiş haddesi
FINISHING MILL HOOPER şerit hadde gergi merdanesi (H)
FINISHING PASS fimiş panosu, son bitirme pasosu
FINS (OVERFILLS) fitil, haddeleme hatalarından biri
FIRE yangın, ateş
FIRE BRICK ateş tulası
FIRE CLAY şamot çamuru
FIRE CRACK AND ROLL MARKS haddeleme hataları, merdane yüzeyindeki çatlak ve bozuklukların malzeme yüzeyinde iz bırakması
FIRE EXTINGUISHER yangın söndürme cihazı
FIRE RESISTING ateşe dayanıklı
FIRING ateşleme
FIRMLY kuvvetle
FIRST birinci, önde
FISH BOLT cebire pernosu
FISH PLATE cebire (ray balantı elemanlarından)
FISSURE yarık, çatlak
FIT geçme, uymak
FITTER montör
FITTING yardımcı parça, teferruat, uydurmak
FIVE beş
FIX sabitleştirme
FIXED POSTION LAYOUT sabit konumlu yerleştirme
FLAME alev
FLAME CUTTING alevle kesme işlemi
FLAME HARDENING alevle sertleştime
FLANGE flanş
FLANGED flanşlı
FLANGED  NUT flanşlı somun
FLARE boru azını havşa ile şişirmek
FLASH çapak, alevlemek, parlamak
FLASK (MOLDING BOX) dökümcülükte kullanılan kalıp
FLAT düz yassı
FLAT BILLET yassı kütük
FLAT FACE düz yüzlü
FLEXIBLE esnek
FLEXIBLITY esneklik
FLOAT yüzeyde kalmak, yüzmek, dibe çökmek
FLOATATION yüzdürme
FLOAT AND SINK kömürün yıkanabilirliini tesbit için yapılan deney
FLOOR taban, zemin, döşeme
FLOOR PLATE taban plakası
FLOW akış
FLOW DIAGRAM akış diyagramı
FLOW METER debi ölçer
FLOW PROCESS CHART süreç akım çizelgesi
FLOW RATE debi
FLOW SHEET akım şeması
FLUCTUATION dalgalanma
FLUE yanma kamarası (kok f.) gaz akıntı borusu, baca
FLUE DUST baca tozu
FLUE GAS baca gazı
FLUID akışkan
FLUIDITY akışkanlık
FLUME oluk, yalak, kanal
FLUORSPAR fluşpat
FLUSH birden akmak, bol su ile temizlemek; taşkınlık
FLUSHING gaz, toz v.s.nin birden fazlalaşması, hücum etmesi, çoalması
FLUSHING LIQUID çalkalama suyu ™, boru hatlarının yıkama suyu
FLUX erimesi güç gayri saf maddelerin erimesini kolaylaştıran ve bunlarla birleşerek erimiş demirden ayrıla-bilen sıvı bir curuf hasıl eden hammaddeler-kireçtaşı, dolomit gibi; kaynak tozu, lehim  pastası curuf yapıcı malzeme
FLYING uçan, hareketli
FLYING SHEAR uçar makas
FLYING SHEAR uçar makas, döner makas
FLYING TUNDISH uçar tandiş
FLYWHEEL volan
FOAM köpük, köpürmek
FOLD katlamak, kat
FOLDING TEST katlama deneyi
FOLDS enlemesine ingot çatlakları.(sıvı metalin kalıp içindeki bozuk yerlere nufuz etmesiyle oluşur.)
FOOT ayak, 304.8 mm. (ingiliz uzunluk ölçüsü)
FOOT OF RAIL rayın ayak bölümü
FOR için
FORCED COOLING cebri soutma
FORCED DRAFT cebri çekiş, aspiratörlü baca çekişi
FORECAST tahmin
FOREIGN yabancı
FOREMAN ustabaşı, nezaretçi, formen
FORGE dövme
FORGED STEEL dövme çelik
FORKLIFT forklift, çatallı kaldırıcı ve yükleyici
FORM şekil, form
FORNING dövme işlemi
FORWAND FEED ileri besleme
FOUNDATION temel, tesis etmek, vakıf
FOUNDRY döküm, dökümhane
FOUR dört
FOUR HIGH MILL kuarto hadde, dörtlü hadde
FOUR STAND MILL dört tezgahlı kontinü hadde
FRACTIONAL bölümlü, parçalanmış bayaı kesir
FRACTION DEFECTIVE kusurlu oranı
FRACTURE kırılma
FRAME iskelet, çatı, çerceve
FREE DISTRIBUTION parametrik olmayan daılım, serbest daılım
FREE TIME serbest zaman
FREIGHT navlun, taşıma
FREQUENCY frekans, sıklık
FREQUENCY DISTRIBUTION frekans daılımı
FRESH taze
FRICTION friksiyon testere (souk testere)
FROM ……. dan
FRONT ön, önden
FUEL yakıt
FULL COMBUSTION tam yanmalı
FUME duman
FUNNEL huni, oluk
FURNACE fırın
FURNACE INWALL fırın iç duvarı (YF)
FURNACE STOCK fırın şarjı (YF)
FURNISH teçhizat ile tahkim etmek, tefriş etmek
FUSE erimek, eritmek, dinamit fitili, sigorta (EL)
FUSIBILITY erime kabiliyeti
FUSION erime, eriyerek birleşme, füzyon
GAG baskı
GAGE ölçme, ölçü aleti, gösterge
GAGE PRESSURE gösterge basıncı
GAGGERS döküm kalıplarında kum içine yerleştirilen çelik çubuklar(mukavemet salıyor.)
GAG PRESS baskı presi, ray dorultmada uç kısım erilmesini önleyici özel bir pres
GAG SHEAR makas baskısı
GAIN kazanç
GALLON 4.546 litre (ngiliz hacim ölçüsü)
GALLONS PER HOUR 4.546 litre /saat
GALLONS PER HOUR MINUTE 4.546 litre/dakika
GALLONS PER HOUR SECOND 4.546 litre/saniye
GALVANIZED galvanizli
GALVANIZING galvanizleme, çinko kaplama demir karbon diyagramında gama fazındaki demir
GAMING strateji denemeleri
GANGUE gang, maden cevherinin içindeki yabancı maddeler
GANGWAY geçit, iskele, köprü
GANTRY ayaklı çerceve sehpa
GANTRY CRANE portal vinç
GAP merdaneler arasında kalan hava boşluu
GARAIN BOUNDARY tane sınırı
GARIN REFINING tane inciltme
GARRET MILL ince yuvarlaklar için özel olarak geliştirilmiş haddehane
GAS gaz
GASEOUS gaz halinde
GASKET conta
GASOLINE benzin (Amerikan ngilizcesi)
GAS BURNER gaz beki
GAS CLEANING gaz temizleme
GAS COOLER gaz soutucu
GAS HOLDER gaz deposu, gazometre
GAS RATIO gaz oranı
GATE kapı, kapak, kabuk (döküm üzerinde)
GATE DIVERTER yol verici palet (H)
GATE VALVE get valf, sürgülü vana
GAUGE ölçmek, mikyas, ölçme aleti, gösterge
GAUZE duman, gaz
GEAR dişli tertibat
GEAR BOX şanzuman, dişli kutusu
GENERAL genel, umumi
GENERAL ARRANGEMENT genel düzenleme, genel yerleşim
GENERATION üreme, çoalma, jenerasyon
GENERATOR jenerator
GIRDER kuşak, saran, kuşatan şey
GLASS cam
GLUE zamk, tutkal
GOGGLE koruyucu gözlük
GOLBE VALVE klapeli valf
GOOSE NECK deve boynu, yüksek fıında tüyer-hava simidi borusu arasındaki dirsek
GOVERNING OIL regülsayon yaı
GOVERNOR regülatör, düzenleyici, ayarlayıcı
GRAB yük kaldırmaya mahsus çangel, vinçkancası, kıskaç
GRABBING tutmak, kavramak
GRAB BUCKET CRANE kepçeli vinç
GRADE derece, cins, sınıf; meyil; tenör (maden cevheri)
GRADING ayırma, tasnif, tasfiye
GRADUAL FAILURE derceli bozulma, tedrici başarız
GRADUATE mezun olma, dercede taksimatı
GRAIN tane
GRAIN GROWTH kristal tane büyümesi
GRANULAR tanelemek, kabartmak
GRAPHITE graft
GRAVEL çakıl
GRAY gri
GRAY IRON gri pik demir
GRAY MILL geniş I-U ve H profilleri için özel olarak geliştirilmiş üniversal hadde tezgahı
GREASE gres, iç yaı, gresle yalamak
GREEN SAND MOULD yaş kum kalıbı
GREEN STRENGTH yaş mukavemet
GRID elek, a
GRIND taşla taşlama, öütmek, ezmek, taşlamak
GRIND öütücü,zımpara taşı, bileyici
GRINDING zımparalama, taşlama, öütleme, rektifiye
GRIP kavramak, sıkıca tutmak, tutanacak yer
GRIT iri taneli kum, kumla temizleme
GRIT BALSTING kum püskürtme, kumla temizleme
GRIZZLY elek görevi yapan ızgara
GROOVE merdane üzerindeki paso kanalıoluk, girinti yuva
GROSS gros, oniki düzine=144 brüt miktar
GROUND yer, zemin, öütülmüş toprak (EL)
GROUND FLOOR zemin katı
GUARD korumak, muhafaza etmek, bekçi, siper
GUEST misafir
GUEST HOUSE misafirhane
GUIDE kılavuz, yolluk (H)
GUIDE BOX yolluk kasası
GUIDE MILL elle kumandalı küçük hadde tezgahlarından müteşekkil hadde sistemi
GUILLOTINE SHEAR giyotin tip makas
GUM zamk, zamklamak
GUM TRAGACANTH kitre zamkı
GUNITE gri pik demirin ticari ismi (alaşımlı)
GUN IRON gri pik demirin ticari ismi (alaşımlı)
GUTTER yamur oluu, oluk
GUY gergi, gergi teli
GYRATORY CRUSHER döner kırıcı
HADFIELD STEELS alaşaımlı manganez çelii özellikle aşınmada direnci fazla bir çeliktir.
HAGG CARBIDE Fe2C yapısındaki demir karbür
HALF yarım
HALTER ilmik, halka
HALVE yarıya bölmek
HAMMER çekiç, çekiçle dövmek
HAMMERHEAD çekiç başı
HAMMERING çekiçleme
HAMMER WELDING demirci kaynaı
HAMMER WELDING demirci kaynaı
HAND el
HANDICAP engel, handikap
HANDLE sap, kol, kabza, kulp
HANDLING taşımak, sevk, manipülasyon
HANGING asılı askı
HANGING FURNACE şarjın aşaı inişinin gecikmesi (YF)
HANGING GUIDE askı yolluu
HARBOUR liman
HARD kart, sert, zor
HARDENABILITY sertleştirme özellii
HARDENABILITY INTENSIFIER sertleştirmeyi artırıcı elemanlar
HARDENED sertleştirilmiş
HARDENED STEEL sertleştirilmiş çelik
HARDEN sertleştirmek
HARDNESS sertlik
HARD BURNED sert pişmiş, yüksek sıcaklıkta pişmiş (tula)
HARD CHROMIUM COATING sert krom kaplama
HAUL çekmek, taşımak
HAZARD tehlike
HEAD baş
HEADER kollektör boru (akışkan teknii)
HEAD AFFECTED ZONE ısıya maruz bölme
HEAD PHONE kulaklık
HEAD SPROCKET baş bakla, zincirin baş baklası
HEARTH hazne (YF) , ocak
HEARTH LAYER ocak ve hazne tabakası
HEAT ısı, hararet
HEATER ısıtıcı
HEATING ısıtma, tavlama
HEATING FURNACE tav fırını
HEAT BALANCE ısı balansı
HEAT EXCHANGER ısı transferi yapan cihaz, eşanjör (reküperatör v.s gibi)
HEAT INPUT sisteme giriş yapan ısı miktarı
HEAT LOG döküm raporu
HEAT OF COMBUSTION yanma ısısı
HEAT RESISTANT ısıya dayanıklı
HEAT RESISTING STEEL ısıya mukavim çelik
HEAT TRANSFER ısı transferi
HEAT TREATED ısı ile muamele edilmiş, tavlanmış, ısıl işlem uygulanmış
HEAT TREATMENT ısı ile muamele, ısıl işlem
HEAVY aır, kuvvetli
HEAVY DUTY aır hizmet, zorlu iş, güç servis
HEAVY SECTION aır profil, büyük kesitli profil
HEIGHT yükseklik
HEMATITE hematit
HEMISPHERE yarım küre
HEXAGON altıköşe
HEXAGONAL  NUT altı köşe başlı somun
HIGH yüksek, irtifalı
HIGH FREQUENCY yüksek frekans
HIGH PRESSURE yüksek basınç
HIGH PRESSURE yüksek basınç
HIGH STRENGTH BOLT yüksek mukavetmetli civata
HIGH TOP PRESSURE yüksek tepe basıncı
HIGH VELOCITY yüksek hız
HIGH VOLTAGE yüksek gerilim
HINGE menteşe
HISTOGRAM histogram
HOB azdırma bıçaı (talaşlı imalat)
HOBBING MACHINE azdırma freze
HOIST vinç, kaldırma
HOISTING POWER tutmak, malik olmak, bırakmamak
HOIST HOUSE asansör kızaı, asansör çerçevesi
HOLDING FURNACE tavlı malzemeyi belli sıcaklıkta bekletmeye yarayan fırın
HOLD AS A SPARE yedek olarak bulundurmak
HOLD DOWNROLL bastırma merdanesi
HOLE delik
HOME SCRAP demir çelik fabrikalarının kendi dahili hurdası
HOMOGENOUS homojen,mütecanis
HONING honlama, perdahlama
HOOD başlık, kılıf
HOOK kanca
HOOK BLOCK kanca makarası
HOOK CONVEYOR kancalı konveyör
HOOP çelik çenber, kasnak, varil v.s için kasnak
HOPPER oluk, silo bunker
HORIZONTAL yatay
HORIZONTAL STAND yatay hadde tezgahı
HORN korna, püskürtme hunisi (yangın söndürme cihazı)
HORSE POWER beygir gücü
HOT sıcak
HOT BLAST sıcak hava (YF)
HOT BLAST STOVE (COWPER) yüksek fırın sobası
HOT BLAST VALVE sıcak hava valfı
HOT FORMING sıcak şekillendirme
HOT METAL sıvı pik demir (YF)
HOT METAL TRANSFER CAR sıvı pik demirin nakli için kullanılan özel taşıyıcı
HOT MILL sıcak hadde (H)
HOT REPAIR MATERIAL sıcak tamir malzemesi
HOT ROLLED PRODUCT sıcak haddelenmiş mamul
HOT ROLL MILL sıcak hadde (H)
HOT ROLL MILL sıcak hadde
HOT SAW sıcak testere (sıcak hadde mamullerinin kesiminde kullanılan)
HOT SCREEN sıcak eleme
HOT STRIP sıcak şerit (H)
HOT STRIP sıcak şerit
HOT STRIP MILL sıcak şerit haddesi
HOT TEAR sıcak yırtılma
HOT TOP hadde ayaı, hadde tezgahının ayak (kızak) bölümü
HOT WELL sıcak su sarnıcı
HOURS saatler
HOUSING konsol, gövde, ayak (H)
HUB göbek, muylu, başlık, kabza
HULTGREN BALL brinel sertlik cihazında kullanılan souk döütülmüş çelik bilya.
HUMIDIFICATION nemlendirme
HUMIDITY rutubet, nem
HUMP TABLE kambur masa
HUNDRED yüz (100)
HUNDREDWEIGHT 45,36 kg’a eşit bir ingiliz ölçüsü
HYDRANT yangın musluu
HYDRAULIC hidrolik, bir sıvı ile çalışan
HYDRAULIC BRAKE hidrolik fren
HYDRAULIC  OIL SYSTEM hidrolik yalama sistemi
HYDROCONE CRUSHER hidrokonik kırıcı
HYDROCONE CRUSHER hidrokonik kırıcı
HYDROGEN EMBRITTLEMENT çelik bünyesinde biriken hidrojenin sebep olduu çatlaklar
HYDROMETER sıvı younluunu ölçer
HYGROMETER nem ölçer
ICE buz
ICING buzlaşma, donmuş
IDENTIFICATION tanımlama, tayin, teşhis etmek, hüviyetini ispat etmek
IDLE boş, işlemeyen, avare
IDLE tahriksiz merdane
IDLE ROLL rölantide çalışmak (OTO)
IDLING eer, ise
IF yakma, ateşleme, tutuşma
IGNITION yakma, ateşleme, tutuşma
IGNITION FURNACE kontak anahtarı
IGNITION KEY aydınlatmak, ışıklandırmak
ILLUMINATE aydınlatmak, ışıklandıremak
ILLUMINATION tenvirat,aydınlatma
IMMERSE batırmak, daldırmak
IMMERSION COATING daldırma metodu ile yapılmış kaplama
IMPACT çarpma, darb
IMPEL tahrik etme
IMPELLER tahrik edici, pervane, kanat
IMPERFECTION eksiklik
IMPERVIOUS su veya hava geçirmez, nufuz edilmez
IMPORT ithalat, dışalım
IMPURE karışık, kirli
IMPURITY saflıı bozan madde
IN içinde
IN-PROCESS INSPECTION işlem sırasında muayene
INCANDESCENT akkor
INCH parmak (25.4 mm, ingiliz uzunluk ölçüsü)
INCLUSIONS inklüzyon, çeliin içindeki çeşitli elemanlar
INCREASE artmak, çoalmak
INCREMENT artma, çoalma, artık
INCREMENTAL PROBABILITY OF FAILURE belirli aralıkta bozulma ihtimali
INDEMNIFY tazmin etmek, karşılamak
INDENDATION çentik, çentik açma
INDENT çentik yapmak, iz bırakmak
INDEPENDENCE baımsızlık
INDICATE gösterme, işaret etme
INDICATED gösterilmiş
INDICATING PANEL gösterge tablosu
INDICATION gösterge
INDIVIDUAL birey, birim
INDIVIDUALLY DRIVEN ROLLER müstakil tahrikli role
INDUCED DRAFT (FORCED DRAFT) cebri çekiş, eksoz yaptırma
INDUCTION endüksiyon
INDUCTION HARDENING indüksiyon akımıyla yapılan sertleştirme
INDUCTION HEATING indüksiyon akımıyla yapılan ısıtma, tavlama
INDUCTION MOTOR endüksiyon motoru
INDUSTRIAL ENGINEERING endüstri mühendislii
INDUSTRIAL WATER endüstriyel su
INERT GAS soy gaz (KIM)
INFINITE sonsuz
INGATE meme
INGOING ROLLER TABLE giriş role yolu
INGOT ingot, tomruk , külçe
INGOTISM aşırı derecede büyümüş, yayılmış dendritik kristaller ihtiva eden ingot iç yapısı
INGOT BUGGY bogi, ingot taşımada kullanılan bir nevi özel vagon. (tahriksiz)
INGOT CAR ingotları tav çukurları önünde taşıyabilen tahrikli özel araba
INGOT MANIPLATOR haddelemede ingot çevirici mekanizma
INGOT MOULD ingot kalıbı
INGOT MOULD FOUNDRY ingot kalıbı dökümhanesi
INGOT PUSHER ingot iticisi
INGOT STRIPPING sıyırma, ingotu kalıptan çıkarma, sıyırma
INGOT TURNERS ingot çevirici
INGOT TURN TABLE ingot çevirme masası
INGRESS girme
INHALATION nefes yolu ile içine çekme
INHERENT WEAKNESS FAILURE yapısal zayıflık bozulması
INHIBITOR önleyici, yavaşlatıcı, sınırlayıcı
INITIAL başlabgıç; birinci; evvel ki parafe etmek
INITIAL CREEP sürünmenin başlangıcı
INJECTION içine püskürtme
INJECTOR enjektör
INLET (INPUT) giriş, girdi
INNER RACE rulmanda iç masura yuvası
INOCULANT aşılayıcı
INPUT giriş
INSERT ilave, içine yerleştirmek
INSIDE iç, iç taraf
INSIDE DIAMETER iç çap
INSIDE SCREW RISING STEM iç kaldırma vidası şaftı (vana tenii)
INSOLUBLE erimeyen, çözülmeyen (KIM)
INSOLUBLE erimeyen, çözülmeyen (KIM)
INSPECT muayene etmek, teftiş etmek
INSPECT muayene etmek, teftiş etmek
INSPECTION muayene, yoklama, teftiş
INSPECTION muayene, yoklama, teftiş
INSPECTION BY VARIABLES deişkenlere göre muayene
INSPECTION LOT muayene partisi
INSPECTION  BY ATTRIBUTES nitel muayene
INSPECTION  DIAGRAM muayene diyagramı
INSPECTION  TABLE muayene masası, kontrol ızgarası
INSPECTOR muayene eden, enspektor
INSTALL inşa etmek, tesis kurmak
INSTALLATION inşaat, tesis, montaj
INSTALLATION SPECIFICATION montaj şartnamesi
INSTANT ani, derhal, içinde bulunduu an
INSTANTANEOUS an, lahza, enstantane
INSTANT OF FAILURE bozulma anı
INSTRUCTION talimat, malumat
INSTRUCTION BOOK talimat kitabı, kullanma kılavuzu
INSTRUMENT alet, edavat, enstrüman, teçhizat
INSTRUMENTATION alet edevatla iş görme. Bilhassa hassas ölçü
INSULATION (INSULATING) izolasyon, tecrit (EL)
INSULATOR izolator
INSURANCE sigorta (kaz, yangın v.s için)
INSURE sigorta etmek, emniyet altına almak
INTEGRAL CONTROL tümlevsel denetim
INTEGRATED entegre, tam bütün halinde, bütün kısımları bir arada
INTEGRATED IRON AND STEEL PLANT entegre demir çelik tesisleri
INTENSIFY şiddetini arttırmak, kuvvetlendirmek
INTENSITY şiddet, keskinlik, kesafet younluk
INTERCEPT (HEYN) PROCEDURE kristal büyüklüü tesbit metodu
INTERCHANGEABLE deiştirilebilir, birbirinin yerine konulabilir
INTERMEDIATE arada, ortada, orta derece
INTERMEDIATE PRESSURE ortalama basınç
INTERMEDIATE TRAIN ara hadde grubu
INTERMESHING işlem aı
INTERMITTENT fasılalı, kesintili
INTERMITTENT FAILURE geçici bozulma
INTERMITTENT  PROCESS aralıklı süreç
INTERNAL iç (dişi vida için)
INTERNAL CHILL iç soutucu
INTERNAL COMBUSTION içten yanmalı
INTERRUPTED QUENCHING inkitalı su verme
INTERVAL aralık
INTITIATE balatmak, alıştırmak
INVALID hükümsüz, geçerli olmayan
INVERSE ters (orantı)
INVERT çevirmek
INVESTMENT yatırım
INVOLUTE envolvent (dişli çarklar)
IN LINE aynı eksende
IN TANDEM ARRANGEMENT haddelerin tandem sisteminde yerleştirilmesi (aynı hat üzerinde sıralanmış kontinü tip tezgahlarda haddelenen malzeme aynı anda birkaç tezgahta bulunabiliyorsa buna “in tandem” dizilişi denir.
IRON demir (Fe)
IRON BODY ALLOY TRIM alaşım kaplı demir gövde
IRON BODY BRONZE MANTLED bronz kaplı demir gövde
IRON FLUXING kalkerli demir cevheri
IRON MAKING demir (pik) imali
IRON NOTCH döküm delii (yüksek fırında sıvı pikin çıkış yaptıı delik)
IRON ORE demir cevheri
IRON RUNNER sıvı pikin fırından potaya doru akarken içinden geçtii kanal
IRON SCRAP pik hurdası
IRON TAPE-HOLE DRILL yüksek fırında maden deliini açmada kullanılan makina
ISLEY SYSTEM iki bacalı cebri çekişli rejenaratif sistem (sanayi fırınlarında)
ISOKOM izoviskotize sabitesi
ISOLATE ayırmak, tecrit etmek
ISOLATED tecrit edilmiş, tek
ISOLATION yalıtım, tecrit, izolasyon
ISOMETRIC eşit ölçülü, aynı ölçüde
ISOMETRIC DRAWING bir ölçülü resim, eşit ölçülü resim
ISOMETRIC SYSTEM bir ölçülü sistem
ISOMORPHIC bir biçimli, eşit şekilli
ISOTHERMAL eş sıcaklık dereceli
ITEM madde, kalem (adet)
I BEAM (JOIST) I profili
JACK kriko, palanga
JACKET muhafaza, ceket, kaplama, dış zarf
JACK SHAFT ana şaft
JAM sıkışmak, çalışmaz hale gelmek
JAW çene
JAW CRUSHER çeneli kırıcı
JAW CRUSHER çeneli kırıcı
JEFFRIES (PLANIMETRIC) PROCEDURE kristal tane büyüklüünü tesbite ait metodlar
JET püskürtme, fışkırma, fıskiye, basınçla püsküren sıvı veya gaz
JIB CRANE kollu vinç
JIG mihengir
JIGGING demir cevheri zenginleştirme sistemlerinden biri
JOB iş, vazife
JOBBING MILL kaba ölçülerde saç ve levha imal edebilen eski tipte bir hadde
JOB DESCRIPTION vazife tarifi, iş tarifi
JOB EVALUATION iş deerlendirme
JOG yedirme, dürtmek, itmek
JOINT mafsal, ek, ek yeri, balantı
JOINT BAR balantı elemanı
JOIST (I BEAM) I profili
JOLTING sarsma
JOMINY TEST (END QUENCH TEST) malzemenin su alıp sertleşebilme özelliini tesbit eden fiziksel bir test
JOSEPHINITE tabiatta bulunan demir nikel çalaşımı Fe3
JOURNAL yatak yeri, mihver, milin yataa oturan kısmı, muylu
JOURNAL BEARING şaft yataı, kaymalı yatak, muylu yataı
JOURNAL BOX şaft kovanı
JUNCTION mafsal, balantı, demiryolu kavşaı
JUNCTION BOX buvat (EL)
KALDO PROCESS bazik oksijen konverteri ile yapılan üretim metodlarından biri
KAOLIN porselen çamuru
KEEPER tutucu
KEROSENE gaz yataı (yakıt)
KEY anahtar, kama, kilit
KEYWAY kama yuvası
KEY BOARD klavye
KEY BRICK kilit tulası
KEY DESIGN temel proje, anahtar proje
KEY PERSONNEL kilit personel
KEY STONE kilit taşı, kenet taşı, kemerin orta taşı
KICK ayakla vurmak
KICK OF itme, harekete geçirme, başlatma
KICK OF TABLE ayırma masası (malzeme kaenara itiliyor.)
KILLED STEEL durgun çelik, öldürülmüş çelik, sönmüş çelik
KILN tula veya kireç ocaı, kavurma fırını
KILOGRAM kilogram
KINK haddeleme hatalarından kılıçlamasına oluşan ondule durumu
KIP 453,5 kg
KISH grafit köpüü
KLINK TYPE LADLE küresel biçimli, üstü açık, yüksek fırın sıvı maden potası
KNIFE SWITCH kamalı şalter (EL)
KNOB topuz
KNOOP INDENTER mikro sertlik ölçen “tukon” cihazına ait pramit şeklinde özel igne
KNOW-HOW ustalık bilgisi
KNURL tırtıl, pürtük
KNURLED tırtıllı, pürtüklü
KNURLED tırtıllı somun
KNURLED NUT tırtıllı somun
KNURLET  NUT tırtıllı somun
KNURLING PASS yarma paso
KRAEMER SYSTEM alternatif akım motorlarında deişken hız kontrolu salayan sistem. (haddelerde)
L.D STEELMAKING PROCESS oksijen konverteri ile çelik yapım prosesi
LABEL etiket
LABOR çalışma, iş, emek, işçiler
LABORATORY laboratuar
LABORER işçi, amele
LABOR COST işçilik maliyeti
LABOR DISPUTE iş ihtilafı
LABOR UNION işçi sendikası (Amerikan ngilizcesi)
LACQEING verniklemek
LACQUER lak, reçineli vernik
LADDERS el merdiveni
LADELE pota, döküm potası
LADLE FURNACE pota fırını
LADLE REPAIRMENT kalafatlama, pota tamiri
LADLE SKULL pota dibi, dipte kalan kısım
LAGGING kazanı şeritlerle sarıp, tecrit etmek, bu işe yarayan şeritler
LAMBERTON MILL yuvarlak ve dört köşe için özel haddeleme sistemi
LAMINATE ince levha haline getirmek, katmerlenmek
LAMINATED katmerli, tabakalı
LAMINATION katmanlaşma, katmer, tabaka
LANCE lans, üfleme borusu
LANCE COOLING WATER lans soutma suyu
LAP üst üste bindirmek, üst üste binen kısımlar, katlama; haddeleme hatalarından bir tanesi. (Fitilin malzeme üzerine sıvanması şeklinde olur.)
LAPPING lepleme, parlatma (talaşlı imalat) bindirme, katlama
LARGE geniş
LARGE BELL büyük çan (Yüksek fırın şarj sistemini teşkil eden çan şeklindeki mekanizmadan altta büyük olan)
LARGE END geniş taraf
LARRY CAR şarj arabası, kok fırınlarının içine üstten kömür boşaltan araba
LASHING emniyete alma, balama
LATCH mandal, dil, tırnak
LATENT HEAT faz deişim ısısı (su buhar gibi)
LATERAL yana doru, yanda bulunan, yandan
LATEST START AND FINISH en geç başlama ve bitme
LATHE torna tezgahı
LATTICE kafes, kafes yapmak, kafesle çevirmek
LAUNDER lavaj tesisi yıkayıcı (özel yıkama tesisi sayesinde kömür yıkanıp ebadına göre ayrılıyor) döküm yolluu
LAY-OUT yerleşim planı, yerleştirme
LAYER tabaka, katman
LAYTIME yükleme,boşaltma süresi (gemicilik)
LEAD götürmek, yol göstermek, gtmek
LEAD kurşun (pb)
LEAD PENCIL kurşun kalem
LEAK sızmak,akmak,delik,yarık,sızıntı
LEAKAGE sızıntı,kaçak
LEAK DUTY hafif iş
LEAK POWER kaldırma gücü
LEAK PROOF sızdırmaz
LEAK RAILS hafif,küçük ebatlı yaylar
LEAK SECTIONS hafif profiller,küçük kesitli profiller
LEAK TABLE kaldırma-yükseltme masası (H)
LEAK TACKLE kaldırma tertibatı
LEARDER PASS lider paso “sondan bir önceki paso
LEAST SQUARE METHOT en küçük kareler yöntemi
LEFT sol taraf
LENGHT uzunluk,boy
LENGTHEN uzatmak,temdit etmek
LENGTHWISE uzunluuna,boyuna
LENS mercek
LEVEL seviye,düz,ufki,tesviye etmek,düzlemek,dorultmak
LEVELLER dorultucu (H)
LEVELLING tesviye etmek,dorultmak,bir seviyeye getirmek
LEVEL CONTROL seviye denetimi
LEVEL OF SIGNIFICENCE önem seviyesi
LEVEL STOCK sarj seviyesi (YF)
LEVER manivela,kol,levye
LID kapak
LIFE UTILITY yararlılık ömrü
LIFT kaldırma asansör
LIFTING kaldırmak
LIFT CHECK VALVE,ANGLE LIFT CHECK dirsek klapeli valf
LIFT CHECK VALVE,GLOBE LIFT CHECK yatay klapeli valf
LIFT CHECK VALVE,VERTICAL LIFT CHECK düşey klapeli valf
LIGHT yakmak,tutuşturmak,ışık,hafif
LIGHTING ışıklandırma
LIGHTING INSTALLATION aydınlatma tesisatı
LIGHTNING şimşek,yıldırım
LIGNITE linyit kömürü
LIME kireç,yanmış kireç taşı
LIME BASE kireç esaslı
LIME BURNING KILN kireç fırını
LIME CALCINING PLANT kireç kavurma tesisi
LIME STONE kireç taşı
LIMITING QUALITY kalite sınırlama
LIMIT OF ELASTICITY sınır, limit, had
LIMIT OF VARIATION sapma limitleri
LIMIT SWITCH devre kesici (EL), emniyet şalteri
LIMPID berrak,şeffaf,duru
LINE hat,çizgi,satır,sıra,astarlamak,katlamak
LINEAR dorusal
LINEAR PROGRAMMING dorusal programlama
LINER yolluk, kayıt
LINE BALANCING hat dengelenmesi
LINE CONTROL dorusal denetim
LINE FREQUENCY hat frekansı
LINING yatak (H), kaplama, astar
LINING FURNACE fırının cidarının ateş tulası ile kaplanması (YF) fırının iç kaplaması
LINK halka, zincir baklası; birbirine balamak, mafsal kolu
LINSEED OIL bezir yaı
LIP POURING pota azından döküm
LIQUID sıvı (madde)
LIQUIDUS faz diyagramlarında tam sıvı faz ile (sıvı+katı) karışımı fazı ayıran çizgi
LIQUID PETROLEUM GAS sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvı gaz LPG
LIQUID PIG IRON sıvı demir, sıcak maden
LIQUID STEEL sıvı çelik
LIQUOR-FINISHED WIRE souk çekmeyi müteakip sıvı  bir metalle üzerine kaplama yaılan tel
LIST liste
LITERATURE yazılı eserler
LOAD yük, hamule
LOADER yükleyici (iş makinası), loder
LOADING yükleme
LOAD CELL yük ölçer (EL)
LOAD FLOW yük akışı
LOCAL yerel
LOCATE yerleştirmek
LOCATION yer,mahal, mevki
LOCK kilit, kilitlemek
LOCK-NUT kilit somun
LOCK-OUT lokavt, işverenin işçileri iş yerine sokmaması
LOCK-WASHER kilitli pul, yaylı rondela
LOCKER ROOM soyunma giyinme yeri
LOCKING PIN kilitleme pimi
LOCK  NUT tesbit somunu, kilit somunu
LODE maden damarı (mad)
LONG uzun
LONG-NOSED-PLIERS karga burun
LONGITUDINAL boyuna, uzunlamasına
LONGITUDINAL TWIST boyun, kıvırma
LONG TERNE SHEETS kalay ve kurşun karışımı ile kaplanmış saç ve levha-mat renkli
LOOP lup, bantda bırakılan boşluk (H) ilmik, halka
LOOPER şilingen; haddelemede gerginlik ayarı yapan sistem
LOOP CONTROL gerginlik ayarı ve kontrolü (kontünü haddeleme sistemlerinde çekme-gerginlik kontrolü, ayarı)
LORRY kamyon, açık yük vagonu
LOSS OF VOLATILIZE uçucu kayıpları
LOSS ON IGNITION yakmada kayıp
LOT parti, bir parti mal, kafile
LOT QUALITY PROTECTION parti kalite korunması
LOT TOLERANCE PERCENT DEFECTIVE (LTPD) parti (kafile) yüzde kusurlu toleransı
LOUVER hava klapesi
LOW alçak, düşük
LOWER indirmek, azaltmak, alçaltmak
LOW FREQUENCY alçak frekans
LOW PRESSURE alçak basınç
LOX PUMP sıvı oksijen pompası
LOX STORAGE TANK sıvı oksijen tankı
LUBE yalayıcı madde, ya
LUBE OIL yalama için ya, yalayıcı özellikli
LUBRICANT yalayıcı
LUBRICATION yalama
LUMBER kereste
LUMINAIR ışık aygıtı
LUMP parça, topak, yumru, şişkinlik
LUMP SIZE parça büyüklüü
LUNKER SHRINKAGE lunker boşluu
LUTE killi çamur, tula çamuru; bu çamuru sıvamaya yarayan mala
MACHINE makina
MACHINED işlenmiş
MACHINERY makinalar, işlemek, talaş kaldırmak
MACHINE SHOP tamir atelyesi, onarım yeri, makine atelyesi
MACHINIST makinist
MACRO büyük, geniş kapsamlı
MACROSCOPIC gözle görülebilen
MAGAZINE hazne, depo, şarjör
MAGNAFLUX TEST çelik malzeme yüzey kalitesini tebite yarayan fiziksel bir test (özel manyetik toz kullanılıyor)
MAGNET mıknatıs
MAGNETIC manyetik
MAGNETIC CRANE manyetik vinç
MAGNETIC IRON ORE manyetik cevher
MAGNETIC SEPARATOR manyetik ayırıcı
MAGNETIC SEPERATION manyetik ayırma
MAGNETIT manyetit
MAGNOGLO TEST özel manyetik tozlar yardımıyla çelik malzeme yüzey kalite tesbit deneyi
MAIN asıl, esas, ana
MAINTAINABILITY bakımı yapılabilirlik
MAINTENANCE bakım onarım
MAINTENANCE SPECIFICATION bakım şartnamesi
MAIN DIRVE MOTOR ana tahrik motoru
MAIN DRIVE ana kumanda
MAIN PULPIT ana kumanda odası, şalter kabini
MAJOR büyük, esas
MAJOR DEFECT önemli kusur
MAJOR FAILURE büyük-önemli arıza
MAKE yapmak, yap, yapı
MAKE UP tamir, rötuş tamamlama, tertip toplamak bir araya getirmek
MAKE UP WATER devir daim suyu, tamamlama suyu
MALLEABILITY dövebilme, şekillendirme kabiliyeti
MALLEABLE CASTING temper döküm, sünek dökme demir
MALLEABLE IRON temper döküm, sünek dökme demir
MAN-MACHINE CHART insan-makine çizelgesi
MANAGEMENT idarecilik yönetim
MANDREL mandrel, mil
MANDREL TEST çelik tellerin kaplanmasına ait fiziksel kalite deneyi
MANGANESE mangan (Mn)
MANHOLE menhol, giriş delii
MANIFESTATION duyuru, bildiri
MANIFOLT emme borusu, çıkış borusu, egzost
MANIPULATE manuple etmek, çevirmek, döndürmek
MANIPULATORS manevra araçları, çevirici, idare edici mekanizma
MANIPULATOR (TURNER) çevirici. Haddelemede malzemeyi90 C çeviren mekanizma
MANTLE atkı, örtü
MANTLE RING yüksek fırın kolanlarının üzerinde yatay biçimde yer alan aır ring,
MANUAL el ile yapılan otomatik olmayan bir cihazın nasıl çalıştırılacaın veya bir işin nasıl yapılacaını gösteren kitap, el kitabı
MANUEL CONTROL elle idare etmek
MANUFACTURE imal etmek, yapmak
MANUFACTURER imalatçı
MAN POWER iş gücü
MARAGING STEEL alşımlı çelikler gurubundan özel birçelik.Yüksek nitelikti birçelik
MARBLE mermer
MARCASITE beyaz pirit (FeS2)
MARK işaret, işaret etmek, belirtmek
MARKETING pazarlama
MARTEMPERING inkitalı su vererek çelikte (bir nevi iç gerilimsiz) tuz banyosunda martenzit elde etme, martemperleme
MARTENSITE martenzit (çelikte martenzit yapısı), inemsi Fe3C lu sert su verilmiş çelik yapısı. (Suda soumuş dengeli yapı deildir. 600 C de perlite dönşür)
MASK maske, maskelemek
MASONRY duvarcılık, taşcılık, taş veya tula ile yapılmış duvar
MASON duvarcı, taşcı
MASSIVE masif, yekpare
MASS PRODUCTION seri imalat
MASS TRANSFER kütle taşıması
MAST direk, kule
MASTER esas, ana
MASTER CONTROLLER ana düzenleyici
MASTER INSTRUMENT esas alet
MASTER SWITCH ana şalter (EL)
MATCH kibrit; denk getirmek, birbirine uymak
MATCH LINE resimde çizgilerin ek yeri (birbirinin devamı) resimlerde denkleşme çizgisi
MATCH PLATE model balama plakası
MATERIAL malzeme
MATERIAL COST malzeme maliyeti
MATERIAL HANDLING malzeme hareketleri
MAXIMUM en çok
MEAN ortalama
MEAN DEVILATION ortalama sapma
MEAN LIFE ortalama ömür
MEAN RANGE ortalama açıklık
MEAN TIME BETWEEN FAILURES bozulmalar arası ortalama zaman
MEASURE ölçü, ölçme
MEASURING INSTRUMENT ölçü alati, ölçme cihazı
MECHANIC mekanik, makinist
MECHANICAL ENGINEER makina mühendisi
MECHANICAL ENGINEERING makina mühendislii
MECHANICAL EQUIPMENT mekanik ekipman, mekhanik techizat
MECHANICAL TESTING MACHINE mekanik deney makinası
MEDIAN orta deer
MEDIUM ortam vasat orta
MEDIUM DUTY orta evsaflı
MEDIUM FREQUENCY orta frekans
MEDIUM SIZE orta büyüklükte, orta ebat
MEEHANITE gri pik denetim ticari ismi (alaşımlı)
MELT eritmek, yumuşamak
MELTING eritme
MELTING POINT eritme naktası
MELT DOWN PERIOD çelik imalatında eritme süresi
MEMBRANE zar perde
MEMORY hafıza bellek
MEND tamir, etmek, yamamak, düzeltmek
MENDER tekrar kaplanarak işe yarar hale gelebilen kalaylı teneke
MERCHANT BARS ticari kalite çelik çubuklar
MERCURY civa (Hg)
MESH örgü, elek, elek delii büyüklüü
METALLIZATION metalleşme
METALLOGRAPHY metal yapı bilimi
METALLURGICAL ENGINEERING metalurji mühendislii
METALLURGY maden tasfiyecilii bilimi, metal bilimi
METAL BATH sıvı metal banyosu
METAL PENETRATION maden dalması
METER metre ölçmek, ölçme aleti
METRIC TON 1000 k
MEZZANINE ara kat
MICROSTRUCTURE iç yapı
MIDDLE orta, deirmen
MID RANGE orta sıcaklık
MILD STEEL orta karbonlu ticari kalite çelik
MILL hadde (H)
MILLING öütme, frezeleme
MILL APPROACH TABLE yanaştırma masası (haddelerde giriş kısmına yakın role yolu)
MILL DRAFT hadde ezmesi
MILL MOTOR hadde motoru
MILL RUNOUT TABLE hadde çıkış masası (çıkış role yolu)
MILL SCALE hadde tufalı
MILL SHOP merdane torna atölyesi
MILL SPRING haddelemede sıçrama
MILL STAND hadde tezgahı
MILL TABLE hadde tezgahlarının giriş ve çıkış uçlarındaki tahrikli merdaneli masalar
MIMIC kopya, taklit
MINE ARCH maden direi
MINIMUM asgari, minimum
MINING  ENGINEERING maden mühendislii
MINOR küçük, az, önemsiz
MINOR küçük, az, önemsiz
MINOR DEFECT önemsiz kusur
MINOR DIAMETER diş dibi çapı (vida için)
MINOR FAILURE küçük önemsiz bozulma
MINUS eksi
MIRROR ayna
MISCELLANEOUS muhtelif, çeşitli, karışık
MISMATCH kaçıklık
MISSION görevli heyet
MIST sis, duman kaplamak, örtmek
MISUSE FAILURE yanlış kullanım arızası
MITER GEAR konik dişli
MITER GEAR konik dişli
MIX karıştırma, karışık, harman
MIXED karışık, karıştırılmış
MIXER mikser, karıştırıcı
MIXING DRUM karıştırma tamburu
MOBILE müteharrik, seyyar, mobil
MODERATE orta, yeter
MODIFICATION tadilat, deişiklik
MODULUS emsal rakkamı, modül
MODULUS OF RUPTURE kopma modülü
MOIST nemli ,yaş
MOISTEN nemlendirmek, ıslatmak
MOISTURE rutubet, nem, yaşlık
MOLASS melas, şeker şerbeti
MOLECULAR SIEVE molekuleer elek
MOLTEN erimiş, mayi
MOLTEN IRON sıvı pik demiri, sıvı maden
MOLTEN STEEL mayi çelik
MONKEY curuf delii soutucu (YF)
MONOBLOK tek gövdeli, tek parça
MONOTRON HARDNESS TEST özel bir sertlik deneyi
MOOR geminin limanda kalması, limana balı kalmak
MORGAN MILL yuvarlak ve ince lama haddelemek için geliştirilmiş özel hadde sistemi
MORGOIL morgoıl, kaymalı hadde yataklarında kullanılan ya (H)
MORTAR harç (kireçli)
MOTCH BAR IMPACT TEST çentik darbe deneyi
MOTION STUDY hareket etüdü
MOTOR motor
MOTOR DRIVEN motor tahrikli
MOTOR GENERATOR SET motor- jenerator gurubu
MOULD kalıp
MOULDING MACHINE kalıplama makinası
MOULD DILATION kalıp boyut deişmesi
MOULD WASH kalıp boyası
MOUNT çerceve, destek, bir şeyi yerleştirip tesbit etmeye yarayan şey veya yer, mesnet
MOUNTING montaj
MOUTH aız, giriş açıklıı
MUD çamur
MUD GUN erimiş demir alındıktan sonra demir akıtma deliini özel bir killi çamurla tıkamakta kullanılan çamur tabancası
MUFFLER (SILENCER) susturucu
MULTI-STAGE SAMPLING çok aşamalı örnekleme
MULTI-VARIABLE QUALITY CONTROL çok deişkenli kalite kontrol
MULTIPLE SAMPLING çoklu numune alma
MULTIPLICATION çarpma (matematik)
MULTI STAGE AXIAL TURBO BLOWER çok kademeli aksial turbo körük
MULTI STAGE CENTRIFUGAL BLOWER çok kademeli santrifuj körük
MULTI STAGE SCREENER çok kademeli elek
MUST mecbur
NAIL çivi
NAME isim
NAME PLATE etiket, isim levhası
NAPHTA neft, nafta
NAPHTALENE naftalin
NARROW dar, ensiz
NATIONAL PIPE-THREAD (STRAIGHT) Amerikan standardı düz konik boru vidası
NATIONAL PIPE THREAD (TAPERED) Amerikan standardı düz konik boru vidası
NATURAL GAS tabi gaz, doal gaz
NEAR yakın, takribi
NEARLY takriben
NECESSARY gerekli
NECK boyun, muylu (H)
NEEDLE ibre, ine
NETWORK şebeke
NETWORK ANALYSIS şebeke analizi
NEUTRAL POINT haddelemede nötr nokta (H)
NEW yeni
NIB tungsten karbür souk tel çekme noktası
NINE dokuz
NINETEEN ondokuz
NIPPLE meme, rakor, boru ucu, nipel
NITROGEN azot
NOBLE GAS sfero pik
NODULAR CAST IRON küresel dökme demir, sfero döküm
NOMENCLATURE teknik isim, malzeme veya techizatın özelliklerini tarif eden isim
NOMINAL itibari- anma
NOMINAL VALUE anma deeri
NON FOAMING köpürmeyen
NON RELEVANT FAILURE ilgisiz bozulma
NON REQUIRED TIME gereksiz zaman
NON RETURN VALVE dönüşsüz valf (tek yönlü valf, çek valf)
NON RISING STEM dödürüldüünde yükselmeyen mil (vana teknii)
NON RUSTING paslanmayan
NON RUSTING paslanmayan
NORMALIZING normalızasyon tavı, çeliin AC3 sıcaklıının hemen üzerine kadar ısıtılıp havada soutulması (ferrit+perlit yapısı elde ediliyor.)
NORMAL INSPECTION normal muayene
NORTH kuzey
NOSE burun, uç kısımı
NOT olumsuzluk eki
NOTCH kenar kırmak, pah kırmak
NOTED belirtilmiş
NOTICE belirti
NOTICE FOR AIRMEN (NOTAM) havacılar için haber
NOTICE OF READINESS hazırlık mektubu (gemicilik)
NOZZLE püskürtme ucu, nozul, meme
NOZZLE BRICK nozul tulası
NUCLEATION çekirdeklenme
NUMER numara, sayı
NUT somun
O-RING o halkası, o-ring
OAKUM üstübü
OBLIQUE ROLL PASS yatık paso
OBSERVATION gözlem
OBSERVED AVAILABILITY gözlenmiş kullanıma hazır olma
OBSERVED INSTANTANEOUS AVAILABILITY gözlenmiş ani kullanıma hazır olma
OBSERVED RELIABILITY gözlenmiş güvenirlik
OBSERVED VALUE gözlenmiş deer
OBSTRUCT engel olmak, tıkamak
OFF kapalı, devre dışı
OFF-SET METHOT akma mukavemeti tayininde uygulanan bir metot
OFFER teklif etmek
OFFICE ofis, tazıhane
OFFSET denge oluşturmak, dirsek, ofset baskı
OFFSET ANGLE ofset açısı
OFF SIDE hadde merdaneleride tahriksiz taraf. Tahrik edilmeyen taraf. (H)
OFF SQUARE SECTION haddelenen malzemenin karekesitinin kaybolması (H)
OFF TAKE gaz çıkış borusu (YF)
OIL ya
OIL CIRCULATION ya dolaşımı
OIL COOLER ya soutucu
OIL FILLER ya dondurma delii
OIL FILTER ya filitresi
OIL FIRED BOILER mazotlu buhar kazanı
OIL FLUSHING ya ile yıkama
OIL RIG petrol platformu
OLD eski
ON açık, çalışır, üstünde
ONE bir
ONE MINUTE WIRE yüzey kaplama banyosunda bir dakika kalmış tel
ONE THOUSAND POUNDS 459,6 kg
ONE WAY-FIRED SOAKING PIT tek brülörlü tav çukuru
ONLY sadece
ON BLAST TIME hava üfleme süresi
ON OFF CONTROL açma kapama denetimi
ON RECEIPT INSPECTION alımda muayene
ON STAGE SCREENER tek kademeli elek
OPAQUE ışık geçirmeyen
OPEN açık
OPENING açıklık
OPEN HEARTH FURNACE siemens-martin fırını
OPEN HEARTH STEEL siemens-martin çelii
OPEN HEARTH STEEL siemens -martin çelii
OPEN PASS açık paso (H)
OPEN PIT MINING açık maden işletmesi
OPEN TOP LADLE üstü açık, koni biçimli yüksek fırın sıvı maden potası (YF)
OPERATE işlem, operasyon
OPERATING CHARACTERICTIC CURVE işletme karakteristii erisi
OPERATING CONDITIONS işletme şartları
OPERATING CYCLE işlem periyodu
OPERATING DATA uygulanan işleme ait bilgiler
OPERATING PATH işletme yolu
OPERATING TIME işletme süresi
OPERATION işlem
OPERATIONAL PROCESS CHART işlem sırası çizelgesi
OPERATOR operatör, çalıştıran
OPERATOR PULPIT kumanda yeri, kumanda odası
OPERATOR S CONTROL çalıştırma kumandaları
OPTIMUM en uygun
OR veya
ORDER sipariş, iş emri
ORE cevher
ORE BLEDING cevher harmanlama
ORE CARRIER cevher gemisi
ORE CRUSHER cevher kırıcı
ORE DRESSING cevher hazırlama
ORE FINES cevher taneleri
ORE HANDLING cevher taşımacılıı
ORE PREPARATION cevher hazırlama
ORE PROCESSING cevher hazırlama, cevher işleme
ORE STOCKYARD cevher stok sahası
ORE UNLOADING cevher boşaltma
ORE WASHING yıkama suretiyle cevher zenginleştirme
ORGANIZATION organizasyon, örgüt
ORGANIZATION CHART organizasyon şeması
ORIENTATION yöneltme, alıştırma, oryantasyon
ORIFICE delik açıklık (ölçme teknii)
ORIFICE PLATE orifis plakası (gaz miktarını ölçmek için)
ORIGIN orijin, menşe
OSCILLATE salınmak, gidip gelmek
OSCILLATING SCREEN titreşimli elek
OTHERWISE ayrıca, başka türlü
OUT hariç, çıkış
OUTLET çıkış
OUTLIERS ayrılıklar
OUTPUT çıkan miktar, üretim
OUTRIGGER dış mesnet
OUTRIGGER ROLLER rotül, hareketli dış mesnet
OUTSIDE dışında, harici
OUTSIDE DIAMETER dış çap
OUT GOING LINE çıkış hattı
OUT TO OUT dıştan dışa
OVAL PASS oval paso (haddelemede)
OVEN fırın
OVER-HAUL revizyon
OVERALL CYCLE TIME toplam periyodik zaman
OVERFLOW taşma, aşırı akım
OVERHEAD yukarıda, tepede, yukarıdan geçen
OVERHEAD EXPENSES umumi masraflar
OVERHEAD TRAVELLING CRANE (BRIDGE CRANE) köprü vinci
OVERLAP bindirmek, üst üste getirmek
OVERLAY kaplamak
OVERLOAD aşırı yükleme
OVERSIZE elek üstü
OVERTIME fazla mesai
OVER DRAUGHT üst ezme (haddelemede)
OVER FLOWED ROLLS (COMPOSITE ROLLS) yüksek alaşımlı çok sert merdaneler (souk çekmede)
OVER HEAD LINE havai hat
OVER HEATING aşırı tavlama
OXIDATE oksidasyon
OXIDE oksit
OXIDIZER oksitleyici
OXIDIZING okside edici
OXYGEN oksijen
OXYGEN CUTTING oksijen kesmesi
OXYGEN ENRICHEMENT OF BLAST yakma havasının oksijenle zenginleştirilmesi
OXYGEN LANCE oksijen üfleme borusu, demir akıtma deliin iç tarafındaki katılaşmış demiri eritmek için kullanılan oksijen verme borusu (YF)
OXYGEN LANCE oksijen lansı, oksijen verme borusu
OXYGEN PLANT oksijen fabrikası
OXYGEN PURE saf oksijen
OXYGEN WELDING oksijen kaynaı
PACKAGING ambalajlama, paketleme, salmastra
PACK CARBURIZING sementasyon
PACK MILL (FINISHING MILL) ince saçlar ve kalaylı tenek imalinde kullanılan haddehane
PAINTING boyamak
PALLET palet
PALLET ROLLER palet makarası
PALM OIL palmiye yaı
PANEL tablo, pano
PAN CONVEYOR tavalı götürücü
PAPER yazı, tebli, kaıt
PARALLEL paralel
PARAMETER parametre
PART parça
PARTIAL FAILURE kısmi bozulma
PARTICLE tane, zerre
PARTICLE SIZE tane büyüklüü
PARTING LINE mala seviyesi
PARTS LIST parça listesi
PASS paso, merdane pasosu, geçmek, geçirmek
PATCH yama, yamamak, tamir etmek
PATENT patent
PATROL INSPECTION teftiş muayenesi
PATTERN şekil, örnek, numune, patron
PATTERN NUMBER şekil numarası
PAVE taş v.s ile döşemek
PAVING döşeme, parke, kaldırım
PAY-BACK METHOD geri ödeme yöntemi
PAY-BACK PERIOD geri ödeme süresi
PAYOFF REEL boşaltma makarası
PAY OUT METHOD kendi kendine ödeme metodu
PEACE barış, sulh
PEAK tepe,pik nokta (uç nokta)
PEARLITE perlit, oldukça iri taneli çelik yapısı
PEENING çekiçle düzeltmek, çekiçlemek
PEEP SIGHT yüksek fırında tüyer-gözetleme delii
PELLET pelet, topak
PENALTY ceza
PENETRASCOPE sertlik test cihazı
PENETRATE nufuz etmek
PER beher
PERCENTAGE yüzde, yüzdelik
PERFORATE delmek, delik açmak
PERFORMANCE performans, iş görme yetenei
PERIPHERAL SPEED çevresel hız
PERMEABILITY geçirgenlik, permeabilite
PERMENANT MOULD kokil kalıp
PERMUTATION deişik sıralama
PERPENDICULAR dik (şakuli)
PERSON kişi, şahıs
PERSONNEL personel, iş yeri çalışanları
PERSONNEL REQUISITION personel istei
PHASE safha, kademe, faz (EL) bir sistemin özellikle çözeltilerin belirli şarlarda oluşan homojen bir yapısı (MET)
PHASE SHIFT faz kayması
PHOSPHORUS fosfor
PHYSICAL fiziksel, maddi
PHYSICAL PROPERTIES fiziksel özellikler
PH VALUE pH deeri
PICKLE dekapaj, dalama
PICKLE LINE asitleme hattı (H)
PICKLING LINE dalama hattı, asitleme, temizleme
PICKLING RACK asitle temizlemede saçların konulduu özel kafes
PIECE parça, adet
PIER payanda
PIERCE delmek
PIERCING MILL kütüün içi delinip dikişsiz boru imal edilen tezgah
PIG pik demir
PIG CASTING MACHINE pik döküm makinası
PIG FEED SPOUT sıcak maden yolluu
PIG IRON pik demir
PIG IRON MACHINE pik döküm makinası
PILE yıın, küme, istif kazık kazık çakmak, yımak
PILER istifleyici (H)
PILER TABLE istifleyici masası
PILE DRIVER şahmerdan
PILE LEVEL INDICATOR istif, seviye göstergesi
PILING kazık işleri
PILING inşaat temeline kazık çakmak
PILLAR sütun, direk
PILLAR CRANE dikme vinci
PILLOW BLOCK yatak gövdesi, yatak muhafazası, destek görevi yapan blok parça
PILOT LAMP pilot lambası
PILOT LIGHT pilot alevi
PILOT LOT pilot parti
PILOT PLAN arsa parsel planı
PIMPLES kabarcıklar
PIN pim, ine
PINCH kıstırmak, sıkıştırmak
PINCH ROLL sıkıştırma merdanesi
PINCH ROLL sıkıştırma merdanesi
PINHOLE POROSITY karıncalanma (Mlz. kusuru)
PINION küçük dişli
PINION SHAFT dişli mil, pinyon şaftı
PINION STAND pinyon dişli kutusu, şanzıman (H)
PIN COTTER maşalı pim, kopilya
PIN SPLIT kopilya
PIPE boru
PIPE FITTING rekor, manşon gibi boru malzemesi
PIPE LINE boru hattı
PIPE MILL (PIPE WORK) boru fabrikası
PIPE RACK boru taşıyıcı direkler dizisi
PIPE SUPPORTS boru sportları
PIPE THREAD Amerikan konik boru vidası (NPT)
PITCH CIRCLE bölüm dairesi
PITCH DIAMETER bölüm dairesi (dişli) böür çap (vida)
PITTING çukurlaşma, yüzeyde girintiler oluşması, karıncalanma
PIVOT bir eksen etrafında (dönebilir)
PLACE yer yerleştirmek
PLACED yerleştirilmiş
PLAIN düz, basit, sade, harcı alem
PLAIN CARBON SCRAP adi karbon çelii hurdası
PLAIN END düz taraf
PLAN plan, taslak
PLANE yüz, satıh
PLANETAR MILL kontinü sistemde slabdan bobin bant elde eden özel hadde sistemi
PLANT fabrika, tesis, bitki
PLANT LAYOUT fabrika yerleştirme planı
PLANT LOCATION fabrika kuruluş yeri
PLANT UTILITES fabrika yardımcı tesisleri
PLASTER MOULD alçı kalıp
PLASTIC plastik, şekil verilebilir, yorulabilir
PLASTICITY şekillendirilebilme, plastisite
PLASTIC DEFORMATION youruk bozunum
PLATE levha, plaka
PLATEN baskı levhası, daktilo makinası şaryosu
PLATE LEVELLER levha dorultucu (H)
PLATE MILL levha haddehanesi
PLATE SHEAR levha makası
PLATE SHEAR GAG levha makas baskısı
PLATE STACK levha stok yeri
PLATFORM zemin, platform
PLATING kaplama
PLIERS pense
PLUG tapa, tıpa, tıkaç, fiş (EL)
PLUG COCK musluk valf
PLUG ROLLING MILL mandrelli boru haddehanesi
PLUMMER BLOCK yatak
PLUNGER dalgıç
PLUS artı
PNEUMATIC pünomatik hava ile çalışan
PNEUMATIC CHISEL havalı keski tabancası
PNEUMATIC HAMMER havalı dövme tabancası
POCKET cep, kovuk
POINT nokta, sivri uç, puan
POINT EVALUATION SYSTEM puanla deerlendirme sistemi
POLE direk, kutup
POLISH cilalamak, parlatmak, cila
POLISHED cilalanmış, parlatılmış
POLLUTION kirlenme
POLYVINYL CHLORIDE PVC malzeme (KM)
POPULATION küme, nufus
PORE gözenek
POROSITY gözenekli olma hali
POROUS gözenekli
PORT liman, liman şehri, brulör boşluu
PORTABLE taşınabilir, portatif
POSITION yer, mevki, yerleştirme, iş, pozisyon
POST posta, kazık, direk, konsol direi (H)
POST-TENSIONING beton dökümü yapıldıktan sonra, çelie gerilim tatbik ediliyor.
POUND 0,453 kg için çoul
POUND PER SQUARE INCH ABSOLUTE 0,0703 kg/cm² (mutlak basınç)
POUR dökmek
POURING BASIN döküm havuzu
POURING CUP dökümün ilk akıtıldıı hazne kısmı
POURING PIT döküm çukuru
POWDER, DUST toz
POWDERED LIME toz kireç
POWDER METALLURGY toz metalurjisi
POWER enerji, kuvvet, güç, takat
POWERFUL güçlü
POWER CENTER kuvvet santralı
POWER DISTRIBUTION SYSTEM enerji daıtma sistemi
POWER HOUSE kuvvet santralı (EL)
POWER INPUT sisteme verilen güç
POWER PLANT kuvvet santralı (EL)
POWER STATION kuvvet santralı (EL)
POWER TAKE OFF enerji giriş ucu, motor balantısı
POWER TRANSMISSION LINE enerji nakli hattı (EL)
PO CAR ingot arabası (tavçukurları hadde arasında ingot taşıyor.)
PRACTICE deneyim
PRE-SET WEIGHT önceden tesbit edilmiş aırlık basmak, sıkıştırmak, sıkmak
PRECIPTATION çökeltme, çökelme
PRECISION hassasiyet, dakiklik
PRECISION SCALE hassas kantar
PREDICTED MEAN LIFE kestirilen ortalama ömür
PREDICTED RELIABILITY kestirilen güvenirlik
PREHEAT ön ısıtma
PRELIMINARY giriş, ön söz, başlangıç
PRESENT VALUE bugünkü deer
PRESEPARATOR ön ayırıcı
PRESET ön ayar, önceden ayarlanmış
PRESS basmak, sıkıştırmak, sıkmak, pres etmek
PRESSED sıkıştırılmış, tazyik edilmiş, pres edilmiş
PRESSURE basınç, tazyik, sıkma
PRESSURE CASTING PRESSURE basınçlı döküm
PRESSURE LUBRICATION basınçlı yalama, cebri yalama
PRESS FORGING presleme
PRESTRESSED (PRETENSIONING) ön gerilimli
PREVENTIVE önleyici
PRICE fiyat
PRIMARY birinci, ilk, ana
PRIMARY CRUSHER ön kırıcı
PRIMER astar, öncü
PRIME PILER birinci, istifleyici (H) (KT)
PROBABILITY olasılık, ihtimal
PROCESS prose, işlem
PROCESSING FACILITES işlem yapılan tesisler
PROCESSING FLOW SHEET proses akım şeması
PROCESS CAPABILITY işlem yetenei
PROCESS CONTROL süreç denetim
PROCESS LAYOUT işleme göre yerleştirme
PROCESS OUT OF CONTROL kontrol dışı işlem
PROCESS STEAM işletme buharı
PROCESS TOLERANCE işlem toleransı
PROCESS UNDER CONTROL kontrol altına alınmış işlem
PRODUCE üretim, istihsal yapmak
PRODUCT mamul, ürün
PRODUCTION üretim, imalat, istihsal
PRODUCTION CAPACITY üretim kapasitesi
PRODUCTION FACILITIES üretim tesisleri
PRODUCTION PLANNING AND CONTROL üretim planlama ve kontrol
PRODUCTION PROCESS üretim süresi
PRODUCTION RATE produktive, randıman, verimlilik
PRODUCT FLOW mamul akımı
PRODUCT LAYOUT mamule göre yerleştirme
PRODUCT LIABILITY mamul güvenirlii
PRODUCT QUALITY mamul kalitesi
PRODUCT SPECIFICATION mamul şartnamesi
PROFICIENCY ustalık, bilgi, yeterlilik
PROGRESS ilerleme, terakki, gelişme
PROGRESSIVE ilerleyen, tedrici, tedricen artan
PROGRESSSIVELY artarak
PROJECT proje
PROMARY SCREEN ön elek, ön eleme
PROMARY SLAG ilk curuf
PROOF ispat, delil; tecrübe, deneme; dayanıklı, geçirmez
PROOF STRESS elastik sınırı
PROPEL sevk etmel, tahrik etmek, itmek
PROPELLER pervane
PROPELLER BLADE pervane kanadı
PROPER uygun
PROPERTY özellik
PROPORTION orantı
PROPORTIONAL orantılı
PROPORTIONAL BAND oransal band
PROPORTIONAL CONTROL oransal denetim
PROPOSAL teklif
PROTECTION SETTING koruma ayarları
PROVIDE temin etmek, tedarik etmek
PUDDLE IRON işlenmemiş ham demir
PUGH-TYPE LADLE torpido tip, yüksek fırın sıvı maden potası
PUG MILL çamur deirmeni
PULLEY makara, kasnak
PULP sulu vaziyette maden tozları (sebze meyve posası)
PULPIT kabin, kabine
PULVERIZE zerrecikler haline getirmek, pulverize etmek
PULVERIZER pulverizatör
PUMP popma, tulumba
PUMP BODY pompa gövdesi
PUNCH zımba, delme, zımbalama
PUNCHED-CARD delikli kart (I.B.M makinalarında kullanılan delikli kart)
PUNCHING satın alma, mübayaa
PUNCH CENTER nokta zımbası
PURCHASER satın alan
PURGE temizlemek
PURIFICATION arıtma
PURIFY tasviye etmek, saflaştırmak
PURIFYING (REFINING) arıtma, tasfiye
PURITY safiyet, saflık
PUSH itmek, sürmek
PUSHER itici
PUSHER FURNACE itmeli tip fırın
PUSH BACK geriye itmek
PUSH IN itip içeri sokmak
PUT koymak, yerleştirmek, bırakmak
PYRAMID piramit
PYRITE pirit
PYROMETER pirometre
PYROMETRIC pirometrik, yüksek sıcaklık derecelerini ölçme
PYROMETRIC CONE pirometrik seger piramidi, yüksek sıcaklık dercelerini ölçmede kullanılan numaralanmış küçük piramitler
PYROMETRIC CONE EQUIVALENT piramit muadilleri (tav fırınları)
QUALIFICATION ehliyet, vasıf, şart, yeterlik
QUALIFICATION APPROVAL yeterlik onayı
QUALIFIED ehliyetli, kalifiye
QUALITATIVE ANALYSIS nitel çözümleme
QUALITY kalite, vasıf, nitelik
QUALITY ASSURANCE PROVISION kalite güvenirlik temini
QUALITY ASSURANCE SURVEILLANCE kalite güvencesi gözetimi
QUALITY AUDIT kalite denetimi
QUALITY MANUAL kalite el kitabı
QUALITY OF CONFORMANCE uygunluk kalitesi
QUALITY VERIFICATION kalite dorulaması
QUANTITATIVE ANALYSIS nicel çözümleme
QUANTITY miktar
QUARRY taş ocaı
QUARTER dörtte bir, çeyrek, oturulan yer
QUARTERLY üç ayda bir
QUARTILE çeyrek
QUENCH soutmak, su vermek, söndürmek
QUENCHING söndürme (KOK F) su verme (ısıl işlem)
QUENCHING TOWER soutma kulesi
QUENCH HARDENING çalie s1 verme. S1 verme ile yapılan sertleştirme (suda, yada v.s olabilir)
QUICK çabuk, hızlı
QUORUM bir toplantıda, iş görülmesi için mevcut bulunmaları lazım olan aza sayısı, nisap
QUOTA kontenjan, kota
RACE rulman bilezii
RACK kramayer, diş taraı, raf
RACK PIPE boru taşıyıcı direkler dizisi
RADIAL radyal, merkezden uzaklaşan
RADIATION ışıma, radyasyon
RADII yarı çap
RADIUS yarı çap, radüs, korkuluk
RAIL ray, parmaklık, korkuluk
RAILROAD demir yolu, tren
RAILROAD CAR tren vagonu
RAILROAD NETWORK demiryolu şebekesi
RAIL BRANDING rayın markalanması, damgalanması
RAIL HEAD rayın mantar kısmı
RAIL JOINT BARS ray balantı elemanları (cebre, ergo, krepo)
RAIL SLITTING MILLS hurda rayları haddeleyen özel hadde tezgahları (rayı, boyuna ü.e yarıp haddelemek suretiyle üçayrı cins malzeme üreten tesis)
RAIL TRACK demir yolu hattı
RAISED FACE alından yükselen (flanş için)
RAM itici (KOK F)
RAMMED dövülmüş
RAMMING dövme
RAMMING MIXES fırın tabanlarına dövülen özel malzemeler
RAMP şarj yolu, skip rampası (YF) rampa meyilli satıh
RANDOM tesadüfi, raskele
RANDOMISATION tesadüfen olan
RANDOM EFFECTS rastgele etkiler
RANDOM SAMPLE rastkele numune
RANGE açıklık
RANTABLITY kar oranı
RATE nispet, rayiç, fiyat, sınıf, hız
RATED CAPACITY tayin edilmiş hacim veya kapasite, nominal kapasite
RATED PRESSURE nominal basınç
RATE OF RETURN geri kazanım oranı
RATING veri
RATIO oran
RAW ham
RAW MATERIAL ham madde
RAW MATERIAL ham madde
RAW WATER ham su
REACTION tepkime reaksion
REACTIVE ENERGY reaktif enerji
REACTOR tepkime kabı, reaktör
REAM rayba
REAR TABLE hadde çıkış masası
REBUILD yeniden inşa etmek
RECEIVE almak, kabul etmek
RECEIVING HOPPER şarj silosu
RECEIVING INSPECTION alım muayenesi
RECEPTACLES muhafaza, kap
RECIPROCATE gidip gelmek, ileri geri hareket etmek
RECIPROCATING COMPRESSOR pistonlu kompresör
RECIRCULATING devridaim
RECIRCULATION SUMP devirdaim havuzu
RECLAIMER stoktan alma makinası
RECORD kaydetmek, rekor (en üsütnü)
RECORDER yazıcı, kayıt edici
RECRYSTALLIZATION yeniden kristalleşme, yeniden billurlaşma
RECTANGLE dikdörtgen
RECTANGULAR dikdörtgen şeklinde
RECTANGULAR PRISM dikdörtgen prizma
RECTIFIER dorultucu
RECTIFY rectifiye etmek
RECUPERATOR rekuperator (tav çukuru) ısı enerjisini geri kazanıcı
RED kırmızı
REDUCE azaltmak, indirmek, indirgemek, oksijeni almak (KIM)
REDUCED INSPECTION gevşek muayene. (küçültülmüş muayene)
REDUCING VALVE azaltma vanası
REDUCTION azaltma, indirme, redüksiyon (YF) indirgemek
REDUNDANCY fazlalık
RED LEAD sülyen boya
RED SHORTNESS kızıl yırtılma (Yüksek kükürtlü çeliin normal tav sıcaklıında tane sınırlarındaki FeS ün eriyip haddelemede çatlaa yol açması)
REEL makara, bobin, makaraya sarmak
REELING sarma
REFERENCE referans
REFINE arıtmak, tasfiye etmek
REFINERY rafineri (KIM)
REFLECT yansıtmak, aksettirmek
REFLECTANCE yansıma faktörü
REFRACT kırılmak, sapmak
REFRACTORINESS ateşe dayanım
REFRACTORY kolay erimez, ateşe dayanıklı
REFRACTORY BRICK ateş tulası
REFRACTORY MATERIAL ateşe dayanıklı malzeme
REFRIGERATION soutma
REGENERATION geri kazanım
REGENERATOR ejenerator
REGISTER sicil kartı
REGULAR regülatör, ayarlayıcı, düzenleyici
REGULATE regüle etmek, düzenlemek
REHEAT yeniden tavlama
REINFORCE takviye etmek, kuvvetlendirmek
REINFORCED CONCRETE betonarme
REINFORCING ROD betonarme demiri
REINFORCING STEEL beton çelii
REJECT red etmek, seçip atmak, işe yaramaz mamul (H)
REJECTION red
RELADLE tam karışmayı temin için ocaktan çıkmış çeliin bir potadan dierine aktarılması
RELATIVE FREQUENCY nisbi frekans (sıklık)
RELATIVE HUMIDITY nisbi nem
RELATIVE HUMIDITY nisbi (baıl) nem
RELATIVE PRESSURE baıl (nisbi) basınç
RELATIVE SLOPE OF OPERATING CHARACTERISTIC CURVE işlem karakteristii erisi nisbi eimi
RELAY basınç
RELEVANT FAILURE ilgili bozulma
RELIABILITY COMPLIANCE TEST güvenirlik uyum deneyi
RELIABILITY DATA güvenirlik verileri
RELIABILITY ENGINEERING güvenirlik mühendislii
RELIEF boşaltma, rahatlama
RELIEF VALVE emniyet subabı, basınç, sınırtlayıcı vana (akışkan teknii)
RELIEVE boşalt, rahatlat, boşaltmak
RELINE, RELINING yeniden rerakter ile astarlama (fırın)
REMARK not, açıklama
REMOTE CONTROL uzaktan kontrol
REMOVE uzaklaştırmak, yok etmek
REPAIR tamir etmek
REPAIRABLE tamir edilebilir
REPAIR KIT tamir takımı
REPAIR PART yedek parça
REPAIR SHOP tamirhane
REPAIR SHOP tamirhane
REPEATABILITY tekrarlanabilirlik
REPEATER viraj (haddelerde)
REPELLENT def edici
REPETITIVE PROCESS tekrarlı süreç
REPLACEMENT yerine ikame etmek
REPLICATION tekrarlanma
REPORT rapor, haber vermek, bildirmek
REPRESENT ATIVE SAMPLE temsili numune
REPRODUCIBLE kopya çıkarılabilir, üretilebilir, çoaltılabilir
REQUIRED istenen (miktar)
REQUIRED TIME gerekli zaman
RESEARCH araştırma
RESERVE yedek olarak saklamak, ayırmak
RESERVOIR sarnıç, depo, tank
RESIN reçine
RESIST direnç, göstermek
RESISTANCE resıstans, direnç
RESISTANT dirençli
RESOURCE kaynak, memba, yatak
RESPONSE karşılık, çıkış
RESTING GUIDE taban yolluu
REST ALLOWANCE dinlenme payı
RETAINNER tutucu, filitre
RETENTION alıkoyma, tutma
RETRACT geri alma, geri çekme
RETRACTABLE geri çekilebilir
RETURN ROLL ters istikamete dönen merdane geri, ters, aksi, tersine çevirmek, geri çevirmek
REVERSIBLE geri dönebilir, her iki yöne de dönebilir (H) tersinir
REVERSING CONVEYOR BELT tersine konveyör bant
REVERSING MILL reversibil (tersinir)(iki istikamette dönebilir) hadde
REVISION deiştirme, revizyon
REVOLUTIONS PER MINUTE (R.P.M) dev./dak.
REVOLVE döndürmek, çevirmek
RHEOSTAT reosta, direnç
RIB nervür
RIBBED BAR nervürlü yuvarlak çubuk
RICH ORE zengin cevher
RIGHT sa taraf, doru
RIGID esnemez, rijit
RIMMED STEEL kaynar çelik
RING bilezik, çember
RINSING UNIT asitle temizlenecek bantların alkali banyosu sonrası su ile temizlenmesi, çalkalama, durulama ünitesi
RISER dökümlerde çıkıcı, besleyici
RISER NECK çıkıcı boynu
RISER PIPE döküm yolluu, (döküm teknii)
RISER SLEEVE çıkıcı gömlei
RISK risk
RISK ASSESSMENT risk analizi
RISK EVALUATION risk deerlendirmesi
RIVET perçin
ROAD NETWORK karayolu şebekesi
ROASTING kavurma
ROBABILITY DISTRIBUTION olasılık daılımı
ROBABILITY LIMITS olasılık limitleri
ROBUST salam kuvvetli
ROCKER külbütör, piyano (OTO), pandül, yuva
ROCKER ARM külbütör kolu
ROCKWELL HARDNESS çok sert yüzeylerde elmas koni ile yapılan serrtlik ölçümü, rokwell sertlii
ROCK DRILL kaya delme matkabı
ROD çubuk piston kolu, yuvarlak çubuk malzeme
ROD MILL çubuk haddesi
ROLL merdane, rulo, haddelemek, yuvarlamak
ROLLED IN SCALE haddeleme hatalarından bir tanesi, malzemeye tufal batması
ROLLER role, makara, merdane, masura
ROLLER BEARING masuralı yatak
ROLLER BEARING roleli yatak, makaralı yatak, rulman masuralı yatak
ROLLER BREAST yardımcı merdane
ROLLER CONVEYOR merdaneli konveyör
ROLLER ENTRY GUIDE makaralı giriş yolluu
ROLLER EXIT TWIST GUIDE makaralı çıkış çevirici yolluu
ROLLER FLATTENING rolenin aşınıp düzleşmesi
ROLLER HOLDER makaralı yolluk kasası çenesi
ROLLER LEVELLER merdane dorultma tezgahı
ROLLER TABLE role yolu
ROLLER TABLE merdaneli masa
ROLLER TABLE merdaneli masa
ROLLER TWISTER GUIDE makaralı çevirici yolluk
ROLLER TWIST GUIDE makaaralı çevirici yolluk
ROLLING haddeleme
ROLLING FACILITIES haddehane tesisleri
ROLLING LINE haddeleme ekseni (paso dizaynında kullanılan bir terim)
ROLLING MILL haddehane
ROLL BARREL merdanenin kullanılabilir boyu
ROLL CHANGING RIG süratlı merdane deiştirebilmek için kullanılan teçhizat, donanım
ROLL COOLANT merdane soutucu mayi (H)
ROLL COOLANT merdane soutucu mayi
ROLL CRUSHER merdane kırıcı
ROLL DEFLECTOR saptırma merdanesi
ROLL FEEDER döner tambur besleyici
ROLL GRINDER merdane rektifiye tezgahı
ROLL HOT. COLD TEMPLATE sıcak, souk mastar
ROLL HOUSING merdane taşıyıcı gövde, hadde ayaı
ROLL LATHE merdane tornası
ROLL MALE FEMALE TEMPLATE erkek, dişi mastar
ROLL PASS DESIGN paso dizaynı
ROLL PROCESSING ROLL ilk hazırlama merdanesi
ROLL RAGGING merdane yüzeyine çentik (tırnak) açma. Böylece kapma kolaylaşır.
ROLL SHOP merdane taşlama atelyesi
ROLL SPINDLE haddehanelerdeki spindil şaft
ROLL STAND hadde tezgahı
ROLL TABLE merdane masası
ROLL TABLE FEEDER döner tabla besleyici
ROLL TEMPLATE mastar(merdane için)
ROLL TURNING SHOP tornalama atölyesi
ROOD PASS haddelemede ilk paso
ROOF tavan
ROOT kök, karekök
ROOT GAP merdaneler arasındaki hava boşluu
ROPE halat, ip, sapan
ROPE WIRE halat teli
ROTARY döner
ROTARY CONVERTER döner konverter fırın
ROTARY COOLER döner soutucu
ROTARY JOINT döner mafsal (akışkan teknii)
ROTARY KILN döner fırın
ROTARY SHEAR döner makas
ROTATING dönen
ROTATING HOPPER döner silo
ROTATION dönme
ROTOR rotor
ROUGH kaba
ROUGHER kaba işlem yapan ekipman
ROUGHING hazırlama
ROUGHING MILL hazırlama haddesi
ROUGHING MILL hazırlama haddesi
ROUGHING STAND hazırlama grubu tezgahı
ROUGHING TRAIN hazırlama grubu
ROUND yuvarlak, daire, devir, yuvarlak yapmak
ROUND CORNERED SQUARE yuvarlak köşeli kare malzemeler (hadde mamulü)
ROUTING sıralama
ROW sıra, dizi
RUBBER lastik
RUBBER-WHEELED VEHICLES lastik tekerlekli taşıtlar
RULER cetvel
RUN işlemek, akmak, çabuk gitmek, koşmak
RUNNER döküm kanalı, yolluk
RUN IN giriş
RUN OUT çıkış
RUN OUT TABLE çıkış masası
RUPTURE kırılma, kopma
RUST pas, paslanmak
RUST-RESISTING-COMPOUND paslanmayı önleyici bileşikler
RUSTING paslanan
RYN IN TABLE giriş masası
SACK MILL haç şeklinde profiller için özel olarak geliştirilmiş üniversal hadde tezgahı
SAFETY STONK LEVEL emniyetli stok seviyesi
SAFETY VALVE emniyetli valfı
SAG sarkma
SALAMANDER salamander, yüksek fırın tabanındaki demir kütle
SALARY EVALUATION ücret deerlendirme
SALE satmak
SALT tuz, yemek tuzu
SALT BATH tuz banyosu
SALT WATER tuzlu su
SAME aynı
SAMPLE numune
SAMPLE DIVISION numune bölümü
SAMPLE FRACTION DEFECTIVE kısmi kusurlu numune
SAMPLE PREPARATION numune  hazırlama
SAMPLE PROCEDURE numune alma yöntemi
SAMPLING numune almak
SAMPLING INSTRUCTION örnekleme talimat
SAND kum, kumlamak, zımparalamak
SAND ANGULARITY kum köşelii
SAND BLASTING kum püskürtme
SAND HAMMER kum dökme tokmaı
SAND MIXER kum köşelii
SAND PAPER zımpara kaıdı
SAND PREPARATION kum hazırlama
SAND RECLAMATION kum geri kazanma
SAND SLINGER kum slingeri (savurucu)
SANITARY SERVICE salık servisi
SATURATE iyice emdirmek, doyurmak
SATURATED doymuş (KIM)
SATURATED STEAM doymuş buhar
SATURATION doyum
SAW testere
SAW BLADE testere azı
SCAB kabuk, sıvı metal, kalıba dökülürken kalıbın katılaşarak okside olması neticesinde ingot üzerinde hasıl olan arızalar
SCAFFOLD yapı iskelesi, iskelesi kurmak
SCAFFOLDING fırının içindeki yumuşamış şarjın fırının cidarına yapışıp kabuklaşması (YF) karın kısmının üstünde oluşan kalın birikintiler; iskele
SCALE tufal
SCALE kantar, ölçek, mikyas
SCALE BREAKER tufal kırıcı
SCALE CAR kantar arabası (YF)
SCALE PIT tufal kuyusu
SCALE REMOVAL tufalsızlaştırma
SCALPER ilk elek
SCANNING algılama
SCARFER yüzey temizleme cihazı
SCARFING yarı maul çeliin-blum, slab yüzündeki arızaların oksijen şaloması ile düzeltilip giderilmesi
SCARFING yüzey temizleme, malzemenin yüzeyinin temizlenmesi
SCATTER serpilme
SCHEDULE program, çalışma şeması
SCHERBIUS SYSTEM hadde alternatif akım motorlarında hız kontrolü salayan sistem
SCHOEN MILL vagon bandaj tekerlei imali için özel geliştirilmiş bir hadde tezgahı
SCOPE kapsam
SCOPE OF WORK çalışma safhası, faaliyet sahası, işin kapsamı
SCORE işaret koymak, çizmek
SCRAP hurda, kırpıntı
SCRAP BALLER hurda balyalama makinası
SCRAP CONTAMINANT hurda içindeki zararlı elemanlar
SCRAP CUTTER hurda makinası
SCRAP PALTFORM hurda sahanlıı
SCRAP YARD hurda sahası
SCRATCHES haddeleme hatası, malzeme yüzeyinde harici cisimlerin yaptıı izler, zincir, role, yolluk v.s izleri
SCREEN elek
SCREENING eleme
SCREENING BAND eleme bandı
SCREENING INSPECTION eleme muayenesi
SCREENING PLANT eleme tesisi
SCREW vida, vidalamak
SCREWDOWN vidalama (haddede)
SCREWDOWN POSITION REGULATOR vidalama ayar sistemi
SCREW DRIVER tornavida
SCREW GEAR merdaneleri indirip kaldıran tertibat (H)
SCREW UP MECHANISM vidalama tertibatı
SCRUB temizlemek
SCRUBBER yıkama kulesi (TM) gaz temizleyici
SEA deniz
SEAL mühür, damga, conta, keçe
SEAL FITS conta yuvası
SEAL RING ya keçesi
SEAM blumların yüzlerindeki uzunlamasına veya yanlamasına çeşitli sebeplerle meydana gelen çatlaklar
SEAM dikiş (boru)
SEAMLESS PIPE dikişşiz boru
SEAM WELDING kontinü kaynak, dikiş kaynak
SEA WATER deniz suyu
SEA WATER DISTILLATING PLANT deniz suyu arıtma tesisi
SEA WATER DISTRIBUTING PIPING deniz suyu saıtımı, boru sistemi
SEA WATER PUMPING STATION deniz suyu popmalama istasyonu
SECOND ikinci, saniye
SECONDDARY ikincil
SECTIONS profiller
SECURE emniyet
SEE görmek
SEGREGATION ayrışma. çelik içinde yabancı maddelerin yer yer toplanması
SELECTOR seçici, ayırıcı
SELECTOR SWITCH selektör anahtarı
SELF kendi kendine
SELF FLUX kendinden curuf yapıcı
SELF FLUXING SINTER katkı maddeleri kendi içinde bulunduran sinter
SELF HARDENING STEEL kendinden sertleşebilen çelik
SELF REGULATION kendi kendine dengeleme
SELF VENTILATED MOTOR kendi kendini soutabilen motor
SELL satmak
SELLER satıcı, bayi, mütahit
SELSYN küçük senkronize motor (EL)
SEMI yarım, tamamlanmamış
SEMI AUTOMATIC OPERATION yarı otomatik işlem
SEMI CIRCLE yarım daire
SEMI KILLED STEEL yarı ölü çelik. (Normal çelik) yarı sönük çelik
SEMI PRODUCT yarı manuel
SENDZIMIR MILS bir çok destek merdaneleri ile donatılmış özel souk haddeleme sistemi
SEPARATE ayırmak
SEPTUM VALVE ayırıcı vana
SEQUENCE haddeleme paso sistemi
SEQUENTIAL SAMPLING PLAN ardışık örnekleme planı
SEQUENTIAL TEST ardışık deney
SERIAL seri halinde
SERIAL NUMBER seri numarası
SERRATED tırtıllı, dişli
SERVICE hizmet, bakım yapmak (oto) (makina)
SERVICEABLE işe yarar, dayanıklı
SERVICE TIME hizmet süresi
SET yerleştirmek, koymak, takım
SETTLE oturtmak, tespit etmek, çöktürtmek, dorultmak
SETTLING tortu çöktürmek, tersip
SETTLING BASIN çöktürme havuzu
SET POINT önceden tespit edilmiş olan deer, ayarlama deer
SEVEN yedi
SEVENTEEN onyedi
SEWER laım, kanalizasyon pislii
SHAFT şaft, mil, dingil, maden kuyusu
SHAFTING şaft teribatı
SHAFT BEARING şaft yataı
SHAKE çalkalamak
SHAKE OUT kalıp bozma (dökümde) (sarsıtılı elek şeklinde özel kalıp bozma makinası)
SHALE şist
SHALE BRICK sıst tula
SHALE BRICK şist tula
SHANK şaft ucu
SHAPE biçim, şekil, kalıp, şekil vermek, biçime koymak
SHAPING şekillendirmek
SHARP keskin
SHATTER TEST parçalanma deneyi
SHEAR makas
SHEARING LINE kesme hattı
SHEAR BLADE makas bıçaı
SHEAR GAUGE makas baskısı
SHEAR STRENGTH kesme mukavemeti
SHEAVE disk
SHED saçma, dökmek, akıtmak, sundurma, kulube
SHEET saç, cidar, kabuk, bina iskeleti
SHELL kabuk, zırh
SHELL MOULDING kabuk döküm
SHERARDIZING çelik yüzeyini çinko tozu ile kaplayıp düzeltmek
SHIELD paravana, koruyucu perde, zırh
SHIFT vardiya
SHIM şim, ayar pulu, boş yerleri doldurmak için konulan parça
SHIPPING SAMPLE sevkiyat numunesi
SHIP UNLOADING OPERATION gemi boşaltmak
SHOCK-COOLING ani soutma
SHOP atelye
SHOP DRAWING imalat resmi
SHORTAGE azlık, eksiklik
SHORTNESS kırılganlık, çatlama temayülü, yırtılma
SHOT çelik kumu, saçma
SHOT BLAST saçma püskürtme, kumlama, çelik kumu püskürtme
SHOT BLASTING saçma püskürterek yüzey temizlemek
SHOULDER merdanenin yanak kısmı
SHOWN gösterilmiş
SHRINKAGE kısalma, büzülme, çekme
SHRINKAGE CAVITY lünker, büzülme boşluu
SHUNT şönt, paralel balama, tali direnç (EL)
SHUNT MOTOR şant motor
SHUNT WOUND şant-müvazi sargılı motor
SHUTTLE mekik
SHUT DOWN durmak, işi tatil etmek
SICAK MUKAVEMET STRENGTH sıcak mukavemet
SIDE yan
SIDE DROP TABLE yana çekilir masa (H)
SIDE GUARD yan korkuluk, yan mastar
SIDE GUIDE yan yolluk
SIDE RISER yan besleyici
SIDE SHEAR kenar kesme makası (malzemenin)
SIDE TIRIMMING LINE kenar düzeltme
SIDE TRIMMER yan kırpma
SIEVE elek, elemek
SIEVE ANALYSIS elek analizi
SIGN işaret, imza, levha
SIGNIFICANCE önem, anlamlılık
SILAL korozyona mukavim özel bir çelikalaşımı
SILICA BRICK silika tula
SILICON silisyum
SIMPLE basit, kolay
SIMPLE RANDOM SAMPLE basit rastgele numune
SIMULATION benzetme
SIMULTANEITY FACTOR aynı zamanda olmak faktörü
SIMULTANEOUS MOTION aynı anda yapılan hareketler
SINGLE tek, yegane
SINGLE SAMPLING tek örnekleme
SINK havşa açmak
SINK ROLL dalgıç merdane
SINSIBLE HEAT ısınma ısısı
SINTER sinter
SINTERED MAGNESITE sinter manezit
SINTERING BAD sinter yataı, sinter bandındaki yatak
SINTER CRUSHER sinter kırıcı
SINTER MACHINE sinter makinası
SITE yer, mevki, saha, şantiye
SIX altı (sayı)
SIXTEEN onaltı
SIZE ebat, büyüklük
SIZING boyutlandırma
SIZING PLANT tane iriliine göre eleyen tesis
SKELP boru bandı (H)
SKID MARK kızak izi
SKID PIPE kızak borusu (itmeli tip fırınlarda malzemenin konduu su soutmalı borular)
SKIMMER cilt, deri, post
SKIN HARDNESS üst tabakanın sertlii
SKIP götürücü kovası, skip, şarj arabası
SKIP BRIDGE yüksek fırın şarj arabasının üzerinde yürüdüü çelik konstrüksiyon
SKIP CAR skip arabası (yüksek fırın şarj ararbası)
SKIP CUTTING skal kesme
SKIP HOIST skip vinci, şarj yolu vinci (YF)
SKIP HOIST skip vinci (YF)
SKIP LOT SAMPLING PLAN parti atlama örnekleme planı
SKIP PIT skıp arabası çukuru arabanın yükleme durumunda içine girdii çukur yer
SKULL demir akıtma deliinin iç tarafında teşekkül eden ve erimiş demirin akmasına mani olan katılaşmış demir (YF) skal
SLAB slab
SLAB CONDITIONING slab yüzey temizleme
SLAB PILER slab istif makinası
SLACK CABLE gevşek, sarkık kablo
SLAG curuf
SLAG DAME sifon curuf tutucu, curuf barajı
SLAG DUMP (SLAG REMOVING) curufu gidermek,almak
SLAG FLUSHING curufu fırından akıtmak, almak
SLAG GRANULATION curuf granulasyon
SLAG LADLE curuf potası
SLAG NOTCH curuf akıtma delii
SLAG PANCAKE mzel numune kabında şekillenmiş yassı curuf numunesi
SLAG SKINNING curuf sıyırma
SLAKED LIME sönmüş kireç
SLED kızak, kaydırma sistemi
SLEEPER travers
SLEEVE kavrama, debriyaj
SLIDE kaymak
SLIDE GATE sürgülü kapak
SLIDE RULE sürgülü hesap cetveli
SLING askı, sapan
SLIP fırının içindeki ham maddelerin bir kısmının skışıp kalması ve altlarındaki kısım aşaı indikten sonra ani olarak çökmesi (YF) kayma, gecikme
SLIPPERY kaygan
SLIP JOINT kaygan mafsal
SLIP ON üzerine geçen (boruculuk teknii)
SLIP UNIVERSAL kaygan mafsal, geçme mafsal
SLIT dilmek, yarmak, yarık
SLITTER dilme tezgahı
SLITTING LINE dilimleme hattı (yassı hadde mamullerinin uzunlamasına kesildii yer)
SLITTING SHEAR dilme makası
SLIVERS haddeleme hatalarından biri, çapaın yırtılıp akması, çapak yırtılması
SLOT yarık
SLOTTED yarılmış
SLOTTED HEX NUT taçlı somun
SLUDGE çamurlu birikinti
SLURRY tufallı su, çamurlu su, ince çamur
SLURRY PUMP tufallı su pompası, çamur pompası
SLURRY PUMP tufallı su pompası, çamur pompası
SMALL BELL küçük çan. (Yüksek fırının küçükçanı)
SMELT ergitme
SMOOTH düzgün
SMUDGE asitle temizlemede yüksek karbonlu malzeme yüzeyinde karbon çökelmesi isli görüntü
SNORKEL ark fırını tavanına monte edilen pis gaz toplama sistemi
SNORT VALVE fırının içindeki tazyii azaltmaya yarayan, sobaya gelen souk hava borusu üzerindeki valf (YF) Blöf Valfı
SNUB durdurma, küt, kalkık
SNUB PULLEY gerdirme makarası
SOAKING PIT tav çukuru (H)
SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS amerikan otomotiv mühendisleri kurumu
SOCKET duy
SOCKET HEAD altı köşe, oluklu baş (civata için)
SOCKET WELD soket kaynak
SOCKET WRENCH lokma anahtar
SODA ASH soda külü (kükürt tasfiyesi için)
SOFT yumuşak
SOIL BEARING CHARACTERISTICS taşıyıcı zemin özellikleri
SOLDER lehim (yapıştırıcı madde lehimlemek)
SOLDERING lehimleme
SOLE-FLUE taban kanalı
SOLENOID solenoid, sarmal (EL)
SOLENOID SWITCH manyetik anahtar (EL)
SOLE PLATE selet, taban plakası
SOLID katı (cisim)
SOLIDIFICATION katılaşma
SOLIDIFICATION RANGE katılaşma aralıı
SOLIDIFICATION SHRINKAGE katılaşma sonucu büzülme
SOLIDUS faz diyagramlarında tam katı faz ile (sıvı+katı) karışımı fazı ayıran çizgi
SOLID MATERIAL katı malzeme
SOLUBILITY eriyebilme
SOLUBLE eriyen, çözünen
SOLVENT çözücü
SOOT BLOWER pis duman üfleme fanı
SOUND ses gürültü salam kusursuz iyi
SOUNDING sondaj, derinliini yoklamak
SOUND CASTING salam döküm
SOURCE kaynak
SOUR GAS kükürtlü tabi gaz
SOUTH güney
SOW pik dökme giden umumiyolluk
SPACE aralık boşluk uzay
SPACED aralıklı
SPACER ara bulucu ara parcası
SPALL parcalanmak kabarıp dökülmek
SPALLING yapışma pulpul dökülme kavlama
SPAN açıklık köprü açıklıı uzanmak gerilmek
SPANNER azı açık anahtar
SPANNER BOX bijon anahtarı
SPARE PART yedek parça
SPARE TIME boş vakit
SPARING idareli
SPARK PLUG buji (OTO)
SPARK TEST kıvılcım deneyi, çeliin zımpara taşına tutulmasıyla meydana gelen kıvılcım tipine göre çeliin evsafının pratik tayini
SPECIFIC hususi, özgül, muayyen, kati, izafi
SPECIFICATION şartname, teferruatlı tarif, özellik
SPECIFIC GAS VOLUME spestik gaz hacmı
SPECIFIC GRAVITY özgül aırlık
SPECIFIC HEAT özgül ısı
SPECIFIC WEIGHT özgül aırlık
SPECIFY tayin etmek, belirtmek
SPECIMEN temsili numune
SPEED hız sürat
SPEEDOMETER hız göstergesi
SPEED CONTROL hız kontrolu
SPEED GOVERNOR hız ayarlayıcı
SPELTER erimiş çinko banyosu
SPHERE küre
SPHERICAL küresel
SPHERICAL BEARING küre yatak
SPHERODIZING küreselleştirme. (çelik ve pik içindeki karbonun küresel hale getirilmesi)
SPIEGEL IRON aynalı pik. (mangan ve silisi yüksek pik demir)
SPINDLE pinyon şaft
SPINDLE mil, dingil
SPINDLE PROOF MOTOR su sızdırmaz motor
SPINDLE SHAFT spindel şaft
SPINE kama, kama yuvası, zıvana
SPIRAL spiral
SPLICE WELD uçları üst üste bindirip kaynatmak
SPONGE IRON sünger demir
SPOTRACE oturan yüzeyin temizlenmesi
SPOT SAMPLE spot numune; mikro numune; punta numune
SPOT WELDING puanta kaynaı
SPOUT döküm yolluu
SPRAY püskürtmek, serpmek
SPREAD yayılma, genişleme
SPRING yay, zemberek, menba, kaynak
SPROCKET WHEEL zincir dişlisi
SPRUE dökümde besleyici, döküman akıtıldıı besleme borusu
SPUN PIPE santrifuj döküm boru
SPUR GEAR düz dişli, alın  dişlisi
SQUARE kare, dik açılı
SQUARES dörtköşe çubuklar
SQUARE METER metre kare (alan birimi)
SQUARE PASS kare paso
SQUEEZING sıkıştırma, ezme
SQUIRREL-CAGE MOTOR sincap kafesli motor
SQUIRREL CAGE MOTOR sincap kafesli motor
STABILITY salamlık, kararlılık
STABLE SYSTEM karalı, stabil sistem
STACKER malzeme stok sahasında düzgün istif yapıcı makine
STACK FLUE baca kanalı
STACK GAS baca gazı
STAFF memur, subay
STAGE kademe
STAIN leke, pas
STAINLESS STEEL paslanmaz çelik
STAIR basamak, kademe, merdiven
STAMPING markalamak
STAMPING MACHINE damgalama makinesi
STAND tezgah, sehpa, kaide, mesnet
STAND-BY REDUNDANCY hazır fazlalık
STAND-BY SERVICE yedekleme servisi
STANDARD standart
STANDARD DEVIATION standart sapma
STANDARD ERROR standart hata
STAND BY hazır durumunda, yedek
STAND CAR stend arabası
STAND PIPE gaz yükselme borusu
START başlama, işlemeye başlama, işlemek çalıştırmak
STARTER starter, marş, marş motoru (OTO)
STARTING başlamak harekete geçirmek
STAR CONNECTION yıldız balantı (elektrikli balantı)
STATEMENT OF FACT olay cetveli, olay çizelgesi
STATISTIC istatistik
STATISTICAL QUALITY CONTROL istatistiki kalite kontrol
STATOR stator
STEADY sabit, sallanmaz, deişiklik göstermez
STEAM buhar
STEAM BOILER buhar kazanı
STEAM EJECTOR buhar enjektörü
STEAM PIPE buhar borusu
STEAM PRESSURE buhar basıncı
STECKELMILL dörtlü, özel, souk haddeleme tezgahı
STEEL çelik
STEEL BATH çelik banyosu
STEEL COLUMN çelik kolon
STEEL ENCASED BRICK saç muhafazalı tula
STEEL GRADE çeliin tipi, evsafı
STEEL LADLE çelik potası
STEEL MAKING çelik imali
STEEL MAKING PLANT çelikhane
STEEL MESH hasır çelik
STEEL PLANT (STEEL WORKS) çelikhane
STEEL SCRAP çelik hurdası
STEEL SHELL çelik zırh
STEEL STRUCTURE çelik yapı, konstraksiyon
STEEL STRUCTURE çelik kontsrüksiyon
STEEL WORK çelik konstrüksiyon souk demir işi
STEEL WORKS çelik tesisleri
STEERING sevk etmek, idare etmek, istikamet vermek
STEERING COLUMN direksiyon mili (OTO)
STEERING GEAR direksiyon dişlisi (OTO)
STEERING KNUCLE dingil başı, ön tekerlek mafsalı (OTO)
STEERING WHEEL direksiyon simidi (OTO)
STEFO BAR çelik çubuk
STEP-DOWN TRANSFORMER düşürücü transformatör
STEP-UP TRANSFORMER yükseltici transformatör
STICK çubuk, yapışmak
STICK-TEST kontrol çubuu
STIR karıştırmak, çalkalanmak
STIRRING karıştırma
STITCH puanta; teel (kaynak dikiş için)
STITCHER kontünü, bant temizleme ve kalaylama hattında birleştirme ekleme cihazı
STOCK yımak, doldurmak, stok, hisse senedi
STOCKHOLDER hissedar, aksiyoner
STOCKING CAPACITY stok kapasitesi
STOCKPILE stoklama, istif etmek, yımak
STOCK HOUSE depo
STOCK LEVEL MEASURING DEVICE stok seviyesi ölçme aleti
STOCK LINE şarj seviyesi (YF)
STOCK YARD stok sahası
STONE taş
STOOL altlık, taban plakası (ingot altlıı)
STOP durdurmak, destek (H)
STOPPER durdurucu, tapa, tıkaç
STOPPER BRICK tapa (tıkaç) tulası
STOPPER FURNACE stoper fırını
STOPPER HEAD stoper kafa tulası
STOPPER ROD stoper mili
STOPPER ROD SLEEVES stoper mili tulası
STORAGE depolama
STORAGE LIFE depolama ömrü
STORAGE TANK depolama tankı
STORE HOUSE ambar, depo
STOVE (COWPER) soba, yüksek fırın sobası
STOVE DOME soba kubbesi
STOVE GAS MAIN yüksek fırın sobası ana gaz borusu
STOVE LINING soba kaplaması
STOVE STACK soba bacası
STOVE WALL soba duvarı
STRADDLE CARRIER bir nevi forklift. Bacakları arasında malzemeyi taşıyan özel bir araç (özel maniplasyonlar için)
STRAIGHT doru, düz
STRAIGHTEN düz tıpa
STRAIGHTENER dorultucu
STRAIGHT BRICK normal tula, dört köşe tula
STRAIGHT DOWELL düz tıpa
STRAINER süzgeç
STRAIN (STREESS) çekme, germe, gerilme, sünme
STRAND kenar, yalı kenarı, halatın bir kolu
STRAND PASS liderden önceki paso (forlider)
STRATIFICATION tabakalama
STRATIFIED SAMPLE tabakalı numune
STREESS gerilim
STRENGTH güç, kuvvet, sertlik, mukavemet
STRESS RELIEVING gerilim gidermesi
STRETCH germek, uzatmak, gerilmek
STRETCHER gerdirici
STRETCH LEVELLER gerdirecek dorultma tezgahı
STRIP band, şerit, soymak, çıkartmak, sökmek
STRIPPER sıyırıcı, ingotları kalıptan çıkarmakta kullanılan özel vinç (H)
STRIPPER CRANE sıyırma vinci
STRIPPER PLATFORM sıyırma yolluu
STRIPPING sıyırma, ingotun özel bir vinçle kalıptan çıkarılması (H)
STROKE strok, darbe, vuruş
STRONG salam, kuvvetli, kalın
STRUCTURAL bina veya inşaata ait yapısal
STRUCTURAL SECTIONS profiller
STRUCTURAL STEEL yapı çelii
STRUCTURE yapı,bina, inşaat
STUB basık
STUD saplama (civata)
STUFF doldurmak, tıkamak
STUFFING BOX salmastra kutusu
SUBMARINE LADLE torpido potası (özel çelik potası)
SUBMERGED-ARC WELDING daldırma ark kaynaı (tozaltı kaynaı)
SUBSTANCE madde
SUB (BOTTOM) taban, alt, tali
SUB GROUP alt grup
SUB STATION alt istasyon, indirici trafo merkezi
SUCCESSIVE ardışık peşpeşe gelen
SUCTION aspirasyon, emiş
SUDDEN FAILURE ani bozulma
SUIT denk getirmek
SULHUR kükürt
SULL COATING souk çekilmiş çelik çubukların kireç kaymaı ile kaplanması
SULPHURIC ACID sülfirik asit
SUMP havuz, birikinti çukuru, ya haznesi (makina)
SUMP PUMP kuyu pompası, çukur pompası
SUMP PUMP kuyu pompası, çukur pompası
SUPERHEATED STEAM kızgın buhar
SUPERHEATER kızdırıcı
SUPERHEATING aşırı ısıtma
SUPERLUXED üstün curuf yapıcılı
SUPERVISOR nezaretçi
SUPPLIER EVALUATION müteahhit deerlendirmesi
SUPPLY temin etmek, ikmal etmek, besleme, akım kaynaı, ikame
SUPPLY SYSTEM besleme sistemi
SUPPORT destek, mesnet, yatak, kaide
SUPPORTING destekleme, destekleyici
SUPPORTING ARM istinat kolu
SUPPORT PLATE mesnet plakası, kiriş levhası
SUPPRESSED engellenmiş, bastırılmış
SURFACE yüzey
SURFACE CRACK yüzey çatlaı
SURFACE FINISH yüzey temizlii
SURGE ani yükselme, kabarma, cereyan salınımı
SURGE CONDITION dalgalanma şartları
SUSPEND asmak, askıya almak
SUSPENDED asılı
SUSPENDED SOLID asılı madde
SUSPENSION asma, suspansiyon
SUSPENSION BRIDGE asma köprü
SWABBING serpme boyama
SWAGING kalıpta dövmek, baskıyla şekil vermek
SWELL şişmek, kabarmak, şişkinlik
SWING sallanmak, bir mihver etrafında dönme, salıncak
SWING CHECK VALVE tevzi tablosu, anahtar tablosu, telefon santralı
SWING LEFT/RIGHT dönmeyi durdurma
SWING LOCK sola/saa dönmek
SWING SNUB dönmeyi durdurma
SWITCHCABINET şalter dolabı (EL)
SWIVEL dönmek, fırdöndü
SYMBOL sembol
SYNCHRONIZING DEVICE senkronizasyon aleti
SYNCHRONOUS MOTOR senkron motor
SYNCHRONUS senkron
SYSTEMATIC SAMPLE sistematik numune
TABLE masa, cetvel, çizelge
TABLE DRIVE masa tahrik mekanizması
TABLE GIRDER masanın iki yanındaki çelik çerçeve
TACHOMETER takometre, devir ölçer, hız ölçer
TACKLE takım, alet, cihaz
TAG etiket
TAIL kuyruk
TAIL STOCK torna puntası
TALLOW pasa, (maden filizi ayrolduktan sonra geri kalan artık)
TALLY çetele
TANDEM birbiri arkasına dizilmiş seri halinde ardışık
TANDEM MILL ardışık hadde (H)
TANK depo
TAP bir hattan başka bir tel bala-yarak ceryan almak, kol (EL) musluk, diş açmakta kullanılan klavuz, öküm almak
TAP-TO-TAP-TIME dökümden döküme geçen süre
TAPE şerit, band,teyp
TAPER uca doru incelme, klavuzla diş açmak; konik vida kılavuzu
TAPERED konik
TAPE INSULATING TAPE izoleband
TAPPED diş çekilmiş
TAPPING fırını açmak, erimiş demir veya curufu akıtmak (YF), şerile sarmak; kılavuz salmak
TAPPING SPOUT çelik yolluu
TAP HOLE döküm alma delii
TAP HOLE DRILL yüksek fırında maden deliini açmada kullanılan makina
TAP OFF kollara ayrılmak (EL)
TAP SWITCH kademe anahtarı (EL)
TAR katran
TARGET hedef, amaç
TAR DECANTING katranın dekantasyonu (tortusunu ayırmak üzere aktarmak, boşaltmak)
TEAM takım, ekip, çalışma gurubu
TEEMING döküm, kalıplara döküm yapılması
TEEMING LADLE döküm potası
TEEMING PLATFORM döküm platformu
TEES döküm platformu
TEETH dişler
TEMPER temper, tavlamak
TEMPERATURE sıcaklık
TEMPERATURE DROP sıcaklık azalması
TEMPERATURE RISE sıcaklık artışı
TEMPERING temperleme, gerilim giderme tavı, menevişleme (çelik A1 in altında-ki bir sıcaklıkta uygun bir süre tutuluyor.)
TEMPER MILL temper haddesi
TEMPER MILL temper haddesi, ütüleme haddesi
TEMPLATE kalıp, model, şablon
TEMPORARY geçici, muvakkat
TEMPORARY FACILITIES geçici tesisler
TEN on
TENDER teklif
TENSILE gerilmeye ait
TENSILE STRENGTH gerilme direnci, çekme mukavemeti
TENSILE TEST çekme testi
TENSION germe, gerilme, gerilim, voltaj
TENSION BRIDLE gerdirme donanımı
TENSION REEL gerdirmw makarası
TENSIYON REEL gerdirme makarası
TERMINAL uç, balantı, termınal
TERMINAL POST balantı yeri (EL)
TEST test, deneme, tecrübe
TEST CONE deney mahrutu
TEST DATA deney verileri
TEST PIECE deney parçası
TEST ROD iskandil çubuu, deney çubuu
TEST SAMPLE deney numunesi
TEST SPECIMEN deney numunesi
TEST STICK deney çubuu
TEST UNIT deney birimi
THEORY kuram teori
THERMACOUPLE ısıl çift, sıcaklık ölçme aleti, termokupel, termoelement
THERMAL EFFICIEMCY termik verim
THERMAL EXPANSION ısıl genleşme
THERMAL POWER STATION termik kuvvet santralı
THERMITE WELDING demirci kaynaı, alumınotermik kaynak
THESE bunlar
THICK kalın
THICKEN kalınlaştırmak, koyulaştırmak, kıvamlamak
THICKENER kıvamlayıcı, kalınlaştırıcı
THICKNESS kalınlık, sıkılık
THIN ince
THIS bu
THREAD vida dişi, diş açmak
THREADS AND COUPLINGS vida ve kaplinler (boruculuk)
THREE üç
THREE-HIGH MILL trio hadde, üçlü hadde
THROAT fırının üst kısmı (YF) boaz
THROTTLE kısma, kısma borusu
THROUGHPUT üretim
THROUGH (THRU) tamamıyla, boydan boya
THRUST eksenel (baskı)
THRUST BEARING eksenel yatak, dip yataı
THUMBSCREW kelebek başlı civata veya somun
TIE ba, rabıta,balamak, raptetmek, demiryolu traversi
TIE-ROD direksiyon rotu (OTO), balama çubuu
TIGHT sızdırmaz
TIGHTEN sıkıştırmak, sabitleştirmek
TIGHTENED INSPECTION sıkı  muayene
TILT tumba, haddelenen malzemeyi çevirme
TILTING-DISK CHECK VALVE meyilli kelebek valf
TILTING FURNACE devirme tertibatlı fırın
TIMBER kereste, aaç
TIME zaman, vakit, müddet, zaman ölçmek  ayar etmek
TIMER zaman ayarlayıcı, zaman ölçüsü
TIME CONSTANT zaman sabitesi
TIME INTERVAL zaman aralıı
TIME STUDY zaman etüdü
TIMING zamanlama
TIN kalay (Sn)
TINNING kalaylamak
TINNING LINE kalaylama hattı
TIN COATING kalay kaplama
TIN PLATE teneke
TIN THICKNESS kalay kaplama kalınlıı
TIP uç, burun, tepe, yana yatmak
TIRE tekerlek, tekerlek lastii, dış lastik
TIRE INFLATION lastik şişirme
TO kadar, için, … mek,…mak, ….e, ….a
TOGETHER birlikte
TOGGLE mafsallı kol, dirsek
TOLERANCE tolerans
TONGS kıskaç, maşa
TONGUE matris (hadde merdanelerinde matrsi)
TONNAGE CHART üretim raporu
TOOL alet, takım
TOOL STEEL takım çelii
TOOTH diş
TOP üst, başlık
TOP EQUIPMENT yüksek fırın tepe kısmındaki teçhizat
TOP OF BEAM profil demirin üstü
TOP PRESSURE yüksek fırının en üst seviyesindeki basınç; tepe basıncı
TOP RISER üst çıkıcı (dökümcülükte)
TOP ROLL üst merdane
TOP SPEED azami hız
TOP ZONE üst bölge (sürekli döküm teknii)
TORCH üfleç, hamlaç
TORCH CUTTING alevle kesme
TORPEDO CAR sıvı demir taşıyan özel torpido potası
TORQUE dönme momenti
TORSION burma, bükme
TOTALLY-ENCLOSED MOTOR tam kapalı motor
TOTAL FREE TIME toplam serbest zaman
TOUGH sünek
TOUGHNESS malzemede tokluk özellii
TOW çekmek, yedee alıp çekmek
TRACE eser miktarda
TRACEBILITY izlenebilirlik
TRACK demiryolu rayları
TRACK TIME ingot dökümünden tav çukurunda tavlanmasına kadar geçen toplam süre
TRADE ticaret, meslek
TRADE UNION ticaret birlii; sendika
TRAILER treyler
TRAIN OF STANDS tezgahların bulunduu hat
TRAMP ALLOYS çelik hurdasındaki bilinmeyen ve istenmeyen alaşım elemanları
TRAM RAIL tramvay rayı
TRANSDUCER iletim sistemi
TRANSFER aktarma, nakletme, geçirme
TRANSFER CAR transfer arabası
TRANSFER CASE kardan muhafazası
TRANSFER CHAIN transfer zinciri
TRANSFIRMER transformatör
TRANSFORMATION dönüşüm
TRANSFORMATION POINT dönüşüm noktası
TRANSFORMATION RANGE dönüşüm aralıı
TRANSIENT geçiş
TRANSITION POINT faz deiştirme sıcaklıı
TRANSLATION tercüme
TRANSLUCENT yarı şeffaf
TRANSMISSION aktarma, nakil, şanzıman
TRANSMISSION LINE nakil hattı
TRANSMITTER iletici
TRANSPARENT şeffaf
TRANSPORT nakletmek, taşımak
TRANSPORTATION nakliye, taşıma
TRANSVERSE enine, çapraz
TRAP kapan, tuzak
TRAVEL hareket, seyahat
TRAVELLING CRANE gezer vinç
TRAVERSE yan, bir yandan öbür yana geçmek
TRAY tepsi, tabla
TREATED WATER tasfiye edilmiş su
TRIANGLE üçgen
TRIGGER tetik
TRIGONAL üç köşeli
TRIMMER kırpma, kırpıcı
TRIPPER bantlı araba (götürücü teknii)
TROLLEY vinç köprüsünün arabası
TROLLEY CRANE araca bindirilmiş vinç
TRUCK kamyon
TRUE PROCESS AVERAGE gerçek işlem ortalaması
TRUMPET yolluk, ingot kalıplarını dipten doldurmakta kullanılan ateş tulası kaplanmış borular
TRUNNEL HEAD eski tip kok fırınlarının tepesindeki şarj delii
TUBE boru
TUBE BUNDLE boru paketi
TUBING boru, borulama
TUKON HARDNESS çok ince veya kenar parçaların setlik ölçümü için laboratuar deneyi
TUMBLER dökme işlerini veya çivi v.s yi temizlemeye mahsus döner varil
TUMBLING dönmek, yuvarlamak, takla atmak
TUMBLING BARREL döküm işlerini veya paslanmamış çivi v.s yi temizlemeye mahsus döner varil
TUNDISH tandiş (kontinü döküm giriş potası)
TUNGSTEN tungsten (volfram)
TUP presin ezme yapan kafa kısmı
TURBINE BLADES türbin kanatları
TURBINE GENERATOR turbo alternator
TURBO BLOWER körük, hava fanı
TURN dönme, çevrilme, torna tezgahında şekil verme, dönüş, devir, sıra
TURNBUCKLE tandör; fırdöndü germe aleti
TURNBUCKLE BARREL tandör somunu
TURNED torna edilmiş
TURNER tornacı
TURNING çevirme, döndürme, tornalama
TURNOVER altüst olma, tersine dönme; işlem miktarı, mal devri
TURNTABLE döner tabla
TURRET döner kule (sürekli döküm tekniinde) taret
TURRET LATHE relover torna, döner başlıklı torna
TUYERE tuyer (YF) hava üfleme delii
TUYERE STOCK tüyer başı (YF)
TWELVE oniki
TWENTY yirmi
TWIN DRIVE ikiz tahrik kumanda sistemi
TWIST çevirme, dönme, burulma
TWO-HIGH MILL düo hadde (ikili hadde)
TWO-POSITION ACTION CONTROL açık veya tam kapalı şekilde iki alternatifi olan kumanda sistemi
TWO-SLAG OPERATION iki curuf alınan tasfiye metodu
TYPE APPROVAL tip onayı
TYPE TEST tip testi
TYPICAL tipik, çeşit
U-ING PRESS U tipi pres
ULTRASONIC INSPECTION ultrasonik muayene
UNBRANDED markalanmamış
UNCOILER bobin boşaltıcı, bobin açıcı (H)
UNCROPPED COILS belli bir ölçüde kesilmemiş durumdaki kangal malzeme
UNDER altında, yetersiz, eksik
UNDER DROUGHT alt ezme, haddeleme esnasında malzemenin havaya doru şahlanması (alt merdane büyük olduundan)
UNDER FILLS haddelemede kesitin tam olmayışı
UNDER GROUND CABLE yer altı kablosu
UNDER GROUND MINING kapalı ocak maden işletmesi
UNDER SIZE elek altı
UNDETECTED FAILURE TIME farkedilemeyen bozukluk süresi
UNDULATED ondüleli, dalgalı, kıvrımlı
UNEQUAL ANGLE çeşitkenar köşebent
UNEVEN düz ve düzgün olmayan, müsavi olmayan
UNFILLED CORNESR haddeleme hatası sonucu köşeleri dolmamış malzeme
UNIFIED Birleşik Amerikan Standardı
UNIFIED NATIONAL COARSE kaba diş Amerikan vidası
UNIFIED NATIONAL FINE ince diş amerikan vidası
UNIFORM tekdüze, bir örnek
UNIFORMITY yeknesaklık
UNIT birim
UNITEMPER MILL yassı mamul temper haddesi
UNIT OF PRODUCT mamul birimi
UNIVERSAL üniversal, her işe elverişli, evrensel
UNIVERSAL JOINT üniversal mafsal
UNIVERSAL MILL ünıversal hadde tezgahı; bu tezgahlarda hem yatay (genellikle ikili, çok az üçlü) hem dikey merdaneler mevcut
UNIVERSAL PLIERS kerpeten
UNIVERSE evren, kainat
UNLESS eer ki
UNLESS NOTED aksi belirtilmemeiş ise
UNLOAD yük boşaltmak, tahliye etmek
UNLOADING boşaltma
UNLOADING FLOWRATE yük boşaltma kapasitesi
UNLOADING WHARF yük boşaltma rıhtımı
UNOCCUPPIED TIME boş zaman
UNSCREW vida gevşetmek, vida çıkarmak, laçka etmek
UNSTABLE SYSTEM kararsız sistem
UP yukarı
UPCUT SHEAR giyotin makas
UPDATE güncelleştirmek
UPDATED güncel
UPPER CONTROL LIMIT üst kontrol sınırı
UPSETTING devirmek, alt üst etmek
UPSTREAM akıntıya karşı
UPTAKES yüksek fırının tepesine doru yükselen dört adet gaz borusu
UPWARDS yukarı doru
UP COILER bobini dik duruma getiren tertibat (H) kangal sarıcı
UP TIME çalışma koşullarında bulunma zamanı
UP TO DATE bugüne kadar
USE kullanma, fayda temin etme
USED kullanılmış, eskimiş
USEFULNESS fayda, kullanışlılık
USEFUL LIFE faydalı ömür
UTILITIES yardımcı servisler
UTILIZATION kullanma, faydalanma, istifade etme
V-BELT V kayışı
V-GROOVE V kanalı
VACUUM vakum, havasız boşluk
VALUE deer
VALVE valf, subap, vana
VARIABLE deişken
VARIANCE deişkenlik
VARIATE rastgele deişken
VARIATE V kayışı
VELOCITY sürat, hız
VENDOR satıcı
VENDOR APPRAISAL satıcı deerlendirmesi
VENDOR INSPECTION satıcı muayenesi
VENDOR RATING satıcı deerlendirmesi
VENT hava alma yeri
VENTILATING havalandırma
VENTILATING EQUIPMENT havalandırma tertibatı
VENTILATING FAN vantilatör
VENTILATING ROOM havalandırma bölümü
VENTILATOR vantilatör
VENTURI PIPE mayilerin akma miktarını ölçmekte kullanılan bir alet, uçaklarda aletleri çalıştırmak için tazyikli hava temin eden tertibat, venturi
VERIFY tahkik etmek, tetkik etmek, dorulama
VERTICAL düşey, dikey
VERTICAL STAND dik hadde tezgahı
VIBRATE titremek, titreştirmek
VIBRATING CHUTE titreşimli şut
VIBRATING FEEDER titreşimli besleyici
VIBRATING SCREEN titreşimli elek, sarsıntılı elek
VIBRATION titreşim
VIBRATOR vibratör
VICKERS HARDNESS TEST vikers sertlik deneyi (delici kısım piramit)
VIEW ROOM INSPECTION oda muayenesi
VISCOSITY viskozite
VISCOSITY cam haline getirme, camlaştırma
VISUALIZER optik gösterge
VISUAL INSPECTION gözle muayene
VITRIFIED camlaştırılmış
VOID iptal
VOLATILE uçucu
VOLATILE CONTENT uçucu miktarı
VOLTAGE voltaj
VOLUME hacım
VOLUME OF BLAST yüksek fırın havasının miktarı
WAGES ücretler
WALKING BEAM FURNACE yürüyen tabanlı fırın
WALKWAY küçük, dar geçit; yürüme yolu
WALL THICKNESS duvar kalınlıı
WAREHOUSE ambar, depo
WARNING LIMITS ikaz sınırları
WARP erilmek, çarpılmak
WARPAGE erilme, çarpılma, deformasyon
WASH yıkama
WASHBURN CORE kolayca çıkarılabilir özel maça
WASHER yıkayıcı (TM) pul, rondela
WASTE israf, işe yaramaz, çürük
WASTE GAS atık gaz
WASTE GAS ANALYSIS baca gazı analizi
WASTE HEAT BOILER baca gazları ile çalıştırılan buhar kazanı
WASTE OIL atık ya
WATER su sulamak
WATER COLUMN su sütunu (basınç birimi)
WATER COOLER su soutucu
WATER COOLING su ile soutma
WATER COOLING PLANT su soutma tesisi
WATER GLASS cam suyu
WATER LEVEL su seviyesi
WATER MAINS su şebekesi
WATER PRESSURE su basıncı
WATER PROOF su geçirmez
WATER PUMP su pompası
WATER REPELLANT üzerinde su tutmaz, su defedici
WATER SOURCES su kaynaı, memba
WATER TIGHT su sızdırmaz
WATER TOWER su kulesi
WATER TREATEMENT su tesfiyesi
WATTMETER vatmetre
WAVE dalga
WEAR giyinmek, aşınmak, yıpranmak
WEAR-OUT FAILURE aşınma bozulması
WEARING PART aşınma parçası
WEARING PLATE aşınma plakası
WEATHER PROOF MOTOR kötü hava şartlarına karşı muhafazalı motor
WEB profilin gövde kısmı (sac)
WEDGE kama, takoz
WEDGE-BRICK sıkıştırma tulası
WEIGH-BRIDGE kantar
WEIGHING tartma, aırlıını ölçme
WEIGHT aırlık, yük
WEIR savak, bend
WELD kaynak yapmak, kaynatmak (imalat teknii)
WELDABILITY kaynak kabiliyeti
WELDING kaynak, kaynatma (imalat teknii)
WELDING BAR kaynak çubuu
WELDING ELECTRODE kaynak elektrodu
WELDING FLUX kaynak tozu
WELDING MACHINE kaynak makinesi
WELDING NECK kaynak boyunlu (flanş)
WELDING ROD kaynak elektrodu
WELD BEAD kaynak dikişi hattı
WELL kuyu, kaynak
WELL BLASTING laım atmak
WENSTROM MILL yassı mamuller için özel olarak geliştirilmiş hadde tezgahı
WEST batı
WET ıslak, nemli
WET ANALYSIS yaş analiz (KIM)
WET DRAWING normal souk tel çekmeyi müteakip malzemeyi bakır veya kalayla kaplama
WHARF kok rampası (KOK F.), iskele
WHEEL tekerlek, çark, taşlama çarkı
WHITE beyaz
WHITE GLOWING beyaz derecede kızarma, akkor
WHITE HEAT akkor
WHITE LEAD üstübeç
WHITE LEAD üstübeç
WHITE LEAD üstübeç
WHITE METAL kaymalı yataklar için babit alaşımı beyaz metal
WICKET (PEEP HOLE) sıemens-martın fırın kapılarındaki gözetme delii
WIDE geniş
WIDE FLANCE geniş flanşlı-I-profili
WIDTH vinç, bocurgat
WIND sarmak, döndürmek, çevirmek, rüzgar, yel
WIND BOX emiş kasası
WIND BOX TEMPERATURE emiş kasası sıcaklıı
WIND MAIN emiş alanı
WIRE tel, kablo, telle balamak
WIRED tel ile balanmış
WIRE BRUSHING tel fırça ile fırçalamak
WIRE DRAWING tel çekme
WIRE DRAWING DIE tel çekme için lokma, mühre
WIRE ROD filmaşin, kangal
WIRE ROPE tel halat
WITH ile
WITHSTAND dayanmak, mukavemet etmek, karşı koymak
WOBLER merdanenin kaplin balantı yeri istavroz
WOOD ahşap, tahta, odunu
WOOD FLOUR odun talaşı
WORK iş, çalışma, faaliyet
WORKABILITY işleyebilme kabiliyeti
WORKING CONDITIONS çalışma şartları
WORKING POINT çalışma noktası
WORKING ROLL çalışan, bizzat ezme yapan merdane
WORKING VOLUME faydalı hacım
WORKMANSHIP işçilik
WORKS tesisler
WORKSHOP atelye
WORK BRICK tula ısı
WORK LOADING iş yükleme
WORK MANAGEMENT iş idaresi
WORK MEASUREMENT iş ölçmesi
WORK ROLL işleyen merdane, ezici merdane, iş merdanesi (H)
WORK ROLL işleyen merdane, iş merdanesi
WORK SAMPLING faaliyet örneklemesi
WORK SITE çalışma yeri, iş yeri, şantiye
WORK STUDY iş etüdü
WORM GEAR nihayetsiz dişli, sonsuz vida dişli düzeni
WRINKLE buruşuk, kırışık
WRONG yanlış
WROUGHT IRON dövülebilir, dövülmüş demir
X-RAY x ışını, radyografi
X-RAY INSPECTION x ışını ile muayene
XPM ütülenmiş saç (temper haddesinden geçirilmiş saç malzeme)
Y. CONNECTION yıldız balantı sistemi (elektrikte)
YARD saha, stok yeri
YARD LEVEL saha seviyesi
YIELD verim
YIELDING ürün, mahsul
YIELD POINT akma noktası (malzemenin elastiklik sınırının sonu)
ZEES Z profilleri
ZERO sıfır
ZERO ADJUSTMENT sıfır ayarı
ZERO BIAS sıfır polarma, kontrol ızgarası ile katot arasında potonsiyel farkı olmaması hali (EL)
ZERO ERROR sıfır noktasının sapması
ZERO SATTING sıfır pozisyonu, sıfır ayarı
ZINC çinko (Zn)
ZONE kısım, bölge, zon

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir